AOPK ČR >> Milov
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní památka Milov

Milov

Předmět ochrany

Ochrana druhově pestrých a diverzních společenstev svahového prameništního rašeliniště s bohatým výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 0,73 ha
Nadmořská výška 625 - 635 m
Území je zvláště chráněno od 15. 10. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Milov

Geologie

Geomorfologicky lze území zařadit do celku Český les, podcelku Kateřinská kotlina. Geologický podklad je tvořen cordieritickými rulami. Hydrograficky území náleží k povodí Dunaje. Převládajícím půdním druhem jsou různé typy zrašelinělých glejů s lokálními přechody do organozemě glejové.

Flóra

Silně podmáčená louka na svahovém prameništi s velkou rozmanitostí rostlin vázaných na živinami chudá stanoviště. Bylo jich zde nalezeno na 200 druhů, řada z nich vzácných a chráněných, např. tolije bahenní, masožravá rosnatka okrouhlolistá a orchideje prstnatec májový a kruštík bahenní. Louka je nejkrásnější na jaře, kdy zde kvetou desítky orchidejí. 

Fauna

Památka okrajově zasahuje do evropsky významné lokality Kateřinský a Nivní potok, která je lokalitou bobra evropského. Přímo na území památky se bobr nevyskytuje, ale žije v jejím sousedství.

Způsoby péče o území

Rozmanitost lučních společenstev je závislá na pravidelné péči. Louka je pravidelně ručně kosena. Veškerá posečená hmota je z plochy odstraňována, aby nedocházelo k nežádoucímu obohacení živinami.

Víte že

… při botanickém průzkumu v roce 2006 se zde podařilo nalézt kriticky ohroženou ostřici dvoudomou? Je to její první známá lokalita v Českém lese vůbec.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt