AOPK ČR >> Chejlava
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Chejlava

Chejlava

Předmět ochrany

Území určené k ochraně přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a olšin.

Základní údaje

Rozloha 26,51 ha
Nadmořská výška 538 - 616 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Chejlava

Geologie

Území NPR je budováno nepřeměněnými nebo jen slabě přeměněnými břidlicemi a drobami proterozoického stáří, ve kterých se vyskytují vložky (čočky) buližníku. Výskyty buližníku jsou vázány především na severní část území rezervace a pruh při její západní hranici. V okolí buližníkových suků se vytvářejí balvanité až blokové sutě. Periglaciálního původu jsou mrazové sruby o maximální výšce 10 m, pod nimiž jsou vyvinuty pedimentní plošiny.

Flóra

Chejlava je jedním z nejstarších chráněných území v plzeňském kraji. Po II. světové válce se zde již běžně lesnicky nehospodařilo. Nachází se zde bukové porosty a suťové lesy s typickým květnatým podrostem např. lýkovce jedovatý, kyčelnice cibulkonosná a devítilistá, mařinka vonná. Staré tlející stromy poskytují vhodné prostředí pro život dalších druhů hub a lišejníků.

Fauna

Vzhledem k velkému počtu doupných stromů zaujímají v rezervaci významné postavení ptáci hnízdící v dutinách např. holub doupňák, datel černý a ořešník kropenatý. Staré padlé stromy představují vhodné prostředí pro život živočichů (zejména hmyzu).

Způsoby péče o území

Lesní porost na území NPR je víceméně ponechán samovolnému vývoji. Lesníci v něm zasahují jen minimálně a pouze v okrajových částech. Veškeré odumřelé a padlé stromy zůstávají v rezervaci k zetlení.

Omezení pro návštěvníky

Rezervace je domovem řady vzácných rostlin a živočichů, proto je veřejnosti přístupná pouze po vyznačených cestách.

Víte že

… v souvislosti s rozvojem železáren v období mezi polovinou 17. a 18. století, se v blízkém okolí těžila povrchově železná ruda (limonit)? Dosud jsou po ní patrné zbytky těžebních jam a odvalů hlušiny.

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt