AOPK ČR >> Pavlova Huť
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Pavlova Huť

Pavlova Huť

Předmět ochrany

Zachovalá ukázka podmáčených rašeliníkových smrčin Českého lesa.

Základní údaje

Rozloha 32,74 ha
Nadmořská výška 740 - 790 m
Území je zvláště chráněno od 15. 10. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pavlova Huť

Geologie

Rezervace spadá do biogeografického regionu Český les. Nachází se v jeho severní části zvané Dyleňský les. Dyleňský les představuje členitou vrchovinu s měkce modelovaným povrchem, zpestřeným suky a hřbítky tvrdších, zvětrávání odolnějších hornin, a členěným zahloubenými údolími vodních toků.

Skalní podklad je tvořen biotiticko-muskovitickými žulami náležejícími k rozvadovskému masívu. Zvětralinový plášť rozložených granitů zde vytváří nepropustné podloží podmiňující vývoj rašelinného pokryvu.

Flóra

Rozsáhlé, silně zamokřené rašelinné území přesahuje do Německa. Lesní porost je tvořen převážně smrčinou s bohatým zastoupením mechorostů. Porosty rašeliníků jsou hojně prostoupené vzácnou klikvou bahenní. Vysoká hladina spodní vody způsobuje, že souvislý zápoj lesa je na četných místech narušen a přechází do blatkového boru, kde se vyskytují trsy suchopýru pochvatého a úzkolistého.

Bylo zde nalezeno na 110 druhů hub, řada z nich patří mezi vzácné druhy, např. lysohlávka rašelinná
a štětináček bělavý.

Fauna

Z faunistických průzkumů byl v roce 2001 proveden pilotní arachnologický průzkum. Bylo zde zjištěno 5 vzácných druhů. Dále byl proveden inventarizační průzkum denních motýlů. Na lokalitě zjistil pouze 5 běžných druhů, které zde nejsou vázané. Při mapování ptactva Českého lesa v roce 1998 byl jeden transekt veden po hranici rezervace, takže 5 sčítacích bodů svými výsledky poskytuje předběžný obraz o místní hnízdní avifauně. Většina zjištěných druhů jsou běžnější lesní druhy. Potvrzuje se zkušenost z jiných podrobněji sledovaných rašeliništních stacií v Českém lese, že avifauna těchto biotopů není nijak výrazně specifická a neliší se zřetelněji od běžných lesních porostů obdobného stáří a struktury.

Způsoby péče o území

Na území PR jsou lesní porosty ponechány samovolnému vývoji. Jediným zásahem, který byl proveden, je úprava odvodňovacích stok. Kde byly zbudovány přehrážky, které zabraňují rychlému odtoku vody a zvyšují hladinu spodní vody v okolí.

Omezení pro návštěvníky

Vsup do přírodní rezervace je možný, ale je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v místech rašených ok a také tam, kde jsou odumřelé stromy a rozpadající se stromy. 

Víte že

… cenné lesní porosty byly v minulosti vážně ohroženy odvodněním? Napřímením Sklářského potoka došlo k urychlení odtoku vody. V 90. letech 20. století byly proto vybudovány hrázky, které zpomalují odtok a zajišťují optimální vodní poměry.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt