AOPK ČR >> Řeka
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Řeka

Řeka

Předmět ochrany

Území přestavující jedinečný zachovaný komplex, vlhkých zrašeliněných luk a rašeliništních slatinných geobiocenóz, přecházejících v litorál rybníka s bohatým výskytem chráněných a na bytí ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 16,06 ha
Nadmořská výška 553 - 556 m
Území je zvláště chráněno od 17. 9. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Řeka

Geologie

Ploché dno široce rozevřeného údolí s meandrujícím tokem Doubravy nad rybníkem Řeka se nachází v Dářské brázdě na kontaktu s Henzličkou. Geologickým podložím území jsou vápnité glaukonitické pískovce a slínovce výběžku Dlouhé meze České křídové tabule, s albit-chloritickými břidlicemi a fylity vítanovského souvrství hlinecké zóny. Na údolních sedimentech vznikly vrstvy slatinné rašeliny, vykliňující k okrajům na organozemní pseudogleje.

Flóra

Je zde zachován v CHKO ojedinělý komplex slatinných lučních společenstev asociací Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae, Caricetum diandrae, C. appropinquatae a Campylio stellati-Trichophoretum alpini. Na ně navazují vlhkomilná společenstva stojící na pomezí svazu Calthion palustris a Molinion caeruleae. Rybník Řeka je lemován porosty vysokých ostřic svazu Magno-Caricion gracilis. Kolem meandrujícího toku Doubravy jsou vytvořeny břehové porosty, přecházející v roztroušené dřevinné nálety, inklinující ke svazu Salicion cinereae. Rostou zde mj. ostřice dvoudomá, o. dvoumužná, o. příbuzná, o. Hartmanova, o. Davallova, rosnatka okrouhlolistá, suchopýrek alpský, bahnička chudokvětá, bařička bahenní, vachta trojlistá, prstnatec májový, zábělník bahenní, tolije bahenní, všivec lesní, v. bahenní, bublinatka jižní, vrba rozmarýnolistá, škarda měkká čertkusolistá, žluťucha orlíčkolistá a kosatec žlutý.

Fauna

Území hostí početné populace obojživelníků. Rozmnožují se v něm čolek horský, skokan hnědý, s. ostronosý, s. zelený, s. krátkonohý, ropucha obecná a rosnička obecná. Z plazů zde žije ještěrka živorodá, zmije obecná a užovka obojková. Na loukách hnízdí mj. bekasina, hýl rudý, ťuhýk obecný, bramborníček hnědý, linduška luční, cvrčilka zelená a řada dalších druhů ptáků. Za potravou často zaletují moták pochop, čáp bílý i č. černý a pravidelně zde loví hmyz netopýři, nejčastěji netopýr vodní.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt