AOPK ČR >> Skalická Morávka
AOPK ČR - RP SCHKO Poodří Seznam lokalit

Národní přírodní památka Skalická Morávka

Skalická Morávka

Předmět ochrany

Zachování úseku přirozeného divočícího toku řeky Morávky ve štěrkových náplavech s charakteristickými společenstvy a doprovodnými přirozenými lesními porosty, na které jsou vázány populace vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 101,98 ha
Nadmořská výška 336 - 380 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 2007
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Poodří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Skalická Morávka

Geologie

Údolí Morávky je průlomové, vzniklé v důsledku kontinentálního zalednění. Zachovány jsou velké náplavové kužele.

Povodí Morávky náleží k vnějšímu flyšovému pásmu slezské a ždánicko-podslezské jednotky. Flyšový podklad je překryt kvartérními sedimenty s akumulačním reliéfem spojených náplavových kuželů Morávky a Ostravice. Řečiště a niva Morávky jsou vyplněny fluviálními sedimenty údolních niv a nižších údolních teras, povodňovými hlínami a štěrky. Na fluviální sedimenty říční nivy navazují východně od řečiště Morávky fluviální písčité štěrky vyšších údolních teras.

Flóra

Území představuje převážně přirozeně vzniklé a zachovalé biotopy s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin, nejvýznamnějšími typy vegetace jsou jasanovo-olšové luhy L2.2B, západo-karpatské dubohabřiny a štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica) M4.2. Plošně nejvíce zastoupeným biotopem jsou údolní jasanovo-olšové luhy, které jsou přítomny v mnoha podobách od vrbo-topolových olšin, téměř čistých olšin s olší šedou až po porosty s vysokým zastoupením jilmů a některých tvrdých dřevin.

Z nejzajímavějších chráněných druhů lze jmenovat dva v kategorii kriticky ohrožené - židoviník německý z čeledi tamaryškovitých a drobná přeslička různobarvá (Equisetum variegatum). Židoviník se vyskytuje v ČR pouze na několika posledních lokalitách na severovýchodní Moravě a v jihovýchodní části Slezska. Dále zde byly nalezeny druhy z kategorie silně ohrožené - přeslička zimní (Equisetum hyemale) a třtina pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites), z ohrožených druhů pak přeslička větevnatá (Equisetum ramosissimum). V území se také vyskytuje množství vzácných druhů jako např. vrba šedá (Salix elaeagnos), vrba lýkovcová (Salix daphnoides) a záraza devětsilová (Orobanche flava). Výše zmíněné druhy vyhledávají právě štěrkové náplavy. Vzácné druhy lze najít i v lesních porostech. Vyskytují se zde typické druhy lužních lesů jako sněženka jarní (Galanthus nivalis) či česnek medvědí (Allium ursinum) ale i některé orchideje.

Fauna

Koryto Morávky, štěrkové náplavy a lužní lesní porosty jsou významnými a unikátními biotopy řady druhů živočichů. Národní přírodní památka Skalická Morávka je v celém svém podélném profilu součástí lipanového pásma s původním výskytem všech druhů ryb pro toto pásmo typické (např. lipan, pstruh, střevle). V hlubší vodě se pak vyskytují druhy ryb vyskytující se jinak v rybích pásmech níže po proudu (např. parma, úhoř či ostroretka). V řečišti Morávky lze potkat zákonem chráněné druhy živočichů. Např. kriticky ohrožená mihule potoční (Lampetra planeri) a rak říční (Astacus fluviatilis), ohrožený druh vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) i vranka obecná (Cottus gobio), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), užovka obojková (Natrix natrix) a silně ohrožená užovka hladká (Coronella austriaca). Území také představuje biotop pro vydru říční (Lutra lutra).

Na území NPP byly doposud provedeny podrobnější zoologické průzkumy jen některých skupin bezobratlých. I přesto je zde znám výskyt např. dvou vzácných druhů rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) - marše Türkovi (Tetrix tuerki) a sarančete (Chorthippus pullus). Marše Türkova, která žije na štěrkových náplavech, je v celé ČR známa pouze z tohoto místa. Faunisticky význačné je také zastoupení brouků a pavouků, především slíďáků (Arctosa cinerea, A.  maculata, Pardosa morosa a P. wagleri) a  zápředníka (Clubiona similis). Objeveny zde byly dva druhy nové pro arachnofaunu ČR - slíďák (Pardosa agricola) a skákavka (Heliophanus patagiatus).

Způsoby péče o území

Divočící tok řeky Morávky je v ČR unikátní svojí velikostí. Neustálým přemísťováním štěrků při povodni v řečišti vytváří množství holých míst, na které jsou vázané organismy vyhledávající iniciální stádia sukcese. Hlavní péče o území spočívá ve zpomalování průběhu sukcese v delších obdobích mezi povodněmi, tj. vyřezávání dřevin v okolí vzácných světlomilných rostlin a omezování invazních druhů. Řeka Morávka má nad NPP vodními stavbami narušený splaveninový režim, který má za následek rychlé zahlubování řeky do skalního podloží. Je snaha tento negativní vliv kompenzovat návozem štěrků do řečiště v horních částech rezervace.

Omezení pro návštěvníky

Z důvodů rušení zvláště chráněných druhů živočichů a jejich přímého ohrožení je do území zakázáno vjíždět motorovými vozidly. Ohrožení spočívá nejen v přímé srážce živočicha s vozidlem, ale i v možné zhoršení kvality vody při pohybu vozidla v řečišti či úniku provozních kapalin do okolního prostředí. Z důvodu ochrany lesa je v území zakázáno rozdělávat oheň.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt