AOPK ČR >> Štíří důl
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Štíří důl

Předmět ochrany

Přírodovědecky cenné území s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 18,60 ha
Nadmořská výška 570 - 620 m
Území je zvláště chráněno od 14. 4. 1988
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Štíří důl

Geologie

Podložím do plochého reliéfu Dářské brázdy výrazně zaříznutého údolí Štírového potoka jsou vápnité slínovce a prachovce výběžku Dlouhé meze České křídové tabule. Na nich jsou vytvořeny hlinité pararendziny, ve spodinách s vyšším obsahem štěrku, ojediněle na prudkých svazích i suťové nevyvinuté půdy, přecházející do humusem obohacených kambizemí na bázích svahů. V úzké údolní nivě potoka jsou na sedimentech vytvořeny pseudogleje, u rybníčku v dolní části území zbahnělé gleje.

Flóra

Na stanovišti lesního typu bohaté jedlové bučiny žindavové (Galio rotundifolii-Abietetum albae) převažují změněné smrkové porosty s lokálně různou příměsí jedle bělokoré. Částečně zachovány jsou klenové bučiny až roklinové javořiny svazu Tilio-Acerion s bukem lesním a javorem klenem. V úžlabině potoka s fragmentem svazu Alnion incanae roste olše lepkavá s vtroušeným jasanem ztepilým. V bohatém keřovém podrostu je početný zimolez černý a roste zde také oměj vlčí mor, měsíčnice vytrvalá, čarovník prostřední, podbílek šupinatý, pižmovka mošusová, silenka dvoudomá, lýkovec jedovatý, růže převislá aj. V horní bezlesé části území jsou zachovány přírodě blízké porosty luk a pastvin svazů Violion caninae a Arrhenatherion elatioris, doprovázené na výslunných svazích fragmenty svazu Bromion erecti, s výskytem subxerofilních druhů. Na jediné lokalitě v CHKO se zachoval zbytek populace hořečku mnohotvarého českého, dále zde ojediněle roste pětiprstka žežulník a vemeník dvoulistý.

Fauna

Území rezervace obývají různé druhy pavouků, střevlíků, mravenec lesní, čmelák zemní a řada dalších bezobratlých. V oblasti ojedinělá je zachovalá populace mloka skvrnitého, po jehož lidovém názvu „štír“ dostalo údolí své jméno. Dalšími zde se rozmnožujícími druhy obojživelníků jsou čolek horský, skokan hnědý, ropucha obecná, r. zelená a v rybníčku ve spodní části území i kuňka obecná. Běžně rozšířenými druhy plazů jsou slepýš křehký a ještěrka živorodá, řídce se vyskytuje i zmije obecná a užovka obojková. Hnízdí zde datel černý, puštík obecný, kulíšek nejmenší, holub doupňák, lejsek malý, ořešník kropenatý, bramborníček hnědý, linduška luční, ťuhýk obecný aj. Žjií tu i rejsek obecný, plšík lískový a další druhy savců.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt