AOPK ČR >> Ramena řeky Moravy
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy

Ramena řeky Moravy

Předmět ochrany

Tok řeky Moravy a jejích ramen v nížinném úseku toku. Představuje ucelenou ukázku vývoje a projevů nížinného toku, jako jsou vyvinuté říční meandry, slepá ramena, větvení řeky, ostrovy apod. Součástí vodních toků jsou i břehové porosty se zastoupením bylinného, keřového a stromového patra, které jsou biotopem rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní tok.

Základní údaje

Rozloha 65,16 ha
Nadmořská výška 220 - 230 m
Území je zvláště chráněno od 15. 3. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Ramena řeky Moravy

Geologie

Ukázka meandrujícího toku nížinné řeky v lužní krajině. Lze sledovat přirozené projevy řeky - nově vznikající mrtvá ramena, postupně zazemňované odřezané meandry či štěrkopísčité říční náplavy.

Flóra

Kromě několika striktně vodních rostlin, kterými jsou např. mech pramenička obecná nebo místy rostoucí lakušník vodní či lakušník štítnatý, je vegetace vázaná na břehové partie toků. Zde můžeme vidět tzv. říční rákosiny tvořené hlavně chrasticí rákosovitou, místy také ostřicí Buekovou. Časté jsou porosty vrbových křovin vrby nachové, vrby trojmužné či vrby košíkářské a na ně navazující měkké luhy se stromovými vrbami (v. křehká, v. bílá) a s topoly černými. Ze zajímavějších druhů můžeme v břehových porostech občas najít silenkovitou rostlinu nadmutici bobulnatou. Dominantní jsou místy nežádoucí nepůvodní druhy jako netykavka žláznatá nebo na podzim nápadná žlutě kvetoucí slunečnice topinambur.

Fauna

Vyskytují se zde bohatá společenstva bezobratlých živočichů typických pro přirozený nížinný tok, jako třeba korýš blešivec hřebenatý, zákonem chráněná moucha číhalka pospolitá, jejíž dravé larvy žijí v řece, různé druhy jepic, chrostíků a podobně. Žijí zde měkkýši velevrub malířský, škeble říční nebo člunice jezerní. Celkem tu bylo zjištěno na 30 druhů ryb, zastoupeny jsou zejména druhy parmového pásma jako parma obecná, ostroretka stěhovavá, mník jednovousý, ale i na čistotu vody náročnější druhy jako ouklejka pruhovaná, střevle potoční a další. Z ptáků můžeme zahlédnout pisíka obecného, kulíka říčního, ledňáčka říčního, čápa černého a další druhy, zavítá sem např. i orel mořský.

Způsoby péče o území

Snaha zamezit rozšiřování invazních druhů rostlin.

Omezení pro návštěvníky

Zákaz vstupu mimo vyznačené cesty zejména na říční náplavy, omezení splouvání v hnízdní době ledňáčka a kulíka, zákaz sběru a rušení živočichů.

Víte že

lužní krajina je u nás jedna z nejohroženějších krajin? Naše vodohospodářské a zemědělské zájmy nížinné řeky a jejich okolí zcela pozměnily, život v takovém prostředí neprobíhá zdaleka tak harmonicky. Některé nivy velkých řek byly dokonce kompletně zaplaveny a přeměněny ve vodní díla. Zachovat a ukázat lužní krajinu je hlavním posláním Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt