AOPK ČR >> Rudické propadání
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Národní přírodní památka Rudické propadání

Předmět ochrany

Uzávěrová část slepého Jedovnického údolí s lokalitami význačných rostlinných druhů osluněných vápencových skalek a stinných suťových svahů. Jeskynní systém je významným zimovištěm chráněných druhů netopýrů. Ochranou je zabezpečeno i význačné archeologické naleziště z období magdalenienu. Chráněno je bohatství podzemních i povrchových krasových jevů.

Základní údaje

Rozloha 4,57 ha
Nadmořská výška 440 - 480 m
Území je zvláště chráněno od 19. 4. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rudické propadání

Víte že

Národní přírodní památka Rudické propadání chrání jedinečný přírodní fenomén - závěrovou část slepého Jedovnického údolí. Všimněte si, když budete stát u vtoku potoka do jeskyně, že nad vámi jsou skalní stěny a údolí v nich nikam ani ve vyšší poloze nepokračuje. Ještě se zde nachází druhé „nej“ a to je jediný ponor v ČR, kterým povrchová řeka (či potok) vtéká otevřeným otvorem (prostupným pro člověka) přímo do jeskyně. Ostatní ponory totiž pracují pouze na principu vsaku, tj. potoky se do podzemní vcezují přes různé typy sedimentů.

 

V bočním žlíbku přicházejícím od Rudice můžeme vidět v levém svahu polohy zajímavých šedých kamenů s hrbolatým povrchem, ty jsou vyplaveny až přímo do ponoru. Jsou to železnorudné strusky vyvážené na svah žlíbku v 19. stol. z nedaleké vysoké pece. Představují ložisko odpadu, i když chemicky inertního. Jsou splavovány do jeskynního systému Rudické propadání – Býčí skála a velká voda je po asi 10 km cesty již vyvlekla ven z jeskyně a najdeme je i v Křtinském údolí pod vývěry Jedovnického potoka.

 

Jeskynní systém Rudické propadání – Býčí skála má celkovou délku chodeb okolo 13 km a je tak druhým nejdelším jeskynním systémem v ČR po systému Amatérské jeskyně (cca 40 km).

 

Ochranou je zabezpečeno i význačné archeologické naleziště z období magdalenienu v prostoru skal Kolíbky. Lovci koní a sobů zde přebývali v malých jeskyňkách a ve stanech při úpatí těchto skal. Našly se po nich zajímavé kamenné misky, o jejichž použití se jen spekuluje.

 

V národní přírodní památce převažuje vegetace lesní. Na místech odlesněných se setkáváme s typickou vegetací luk a pastvin. Břehové porosty Jedovnického potoka tvoří olše lepkavá. Na svazích roste habr obecný, javor klen, buk lesní v podrostu s růží převislou, rybízem alpínským, čarovníkem pařížským, jedovatým vraním okem čtyřlistým, svízelem lesním aj.. Na velkých plochách je však přirozený les nahrazen smrkem. Na skalách „Kolíbky“ rostou druhy náročnější na teplo jako svída krvavá, brslen evropský, dobromysl obecná, tolita lékařská, rozchodník ostrý, mochna jarní, ožanka kalamantra aj. Typickou vegetaci lze spatřit ve spárách skal. Spolu se sleziníkem červeným zde rostou puchýřník křehký a osladič obecný.

 

V Jedovnickém potoce je stabilizovaná populace raka říčního, v jeskyni Rudické propadání byl nalezen stygobiontní slepý korýš blešivec. Na skalách pravidelně hnízdí poštolka obecná. Na křovinatou zemědělskou krajinu je vázán např. ťuhýk obecný  . V jeskyni Rudické propadání je nejpočetnějším druhem při zimování netopýrů vrápenec malý.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt