AOPK ČR >> Prosička
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Prosička

Prosička

Předmět ochrany

Přírodovědecky cenné území s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a ochrana významného skalního útvaru.

Základní údaje

Rozloha 8,67 ha
Nadmořská výška 671 - 743 m
Území je zvláště chráněno od 14. 4. 1988
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Prosička

Geologie

Skalní útvary na okrajovém hřbetu Pohledeckoskalské vrchoviny nad zahloubeným údolím říčky Fryšávky byl vypreparován na pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Tvoří je dva mohutné skalní bloky s délkou 55 m a výškou až 17 m, na něž navazuje řada nižších rozvětralých výchozů, zbytků skalní hradby vzniklé ústupem mrazových srubů. Skály jsou charakteristické strukturně podmíněnou deskovitou odlučností balvanů s projevy exofilace. Pod skalami se nachází odlámané suťové haldy a kamenné moře o rozměrech 100 x 100 m, vzniklé spojením tří balvanových proudů. Dále po svazích jsou rozsáhlé kongeliflukční balvanové pokryvy, na nichž jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy přecházející v kambizemní podzoly.

Flóra

Na stanovišti smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae) se nachází hospodářsky pozměněný porost lesní porost s převahou smrku ztepilého, malou příměsí borovice lesní, nepůvodního modřínu opadavého, ojedinělým bukem lesním a jedlí bělokorou. Na skalách roste i bříza bělokorá a jeřáb ptačí. Chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka, štavel kyselý, metlička křivolaká, kapraď osténkatá a k. rozložená. Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací rozmanitých druhů lišejníků a mechorostů.

Fauna

Území obývá řada druhů ptáků, mj. datel černý, puštík obecný, jestřáb lesní, ořešník kropenatý a krkavec velký, jenž tu měl první doložené hnízdiště v CHKO. Žijí zde rejsek obecný, veverka obecná, kuna lesní, jezevec lesní a řada dalších savců.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt