AOPK ČR >> Louky u Černého lesa
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Louky u Černého lesa

Louky u Černého lesa

Předmět ochrany

Přírodovědecky cenné území s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a ochrana významného skalního útvaru.

Základní údaje

Rozloha 10,52 ha
Nadmořská výška 570 - 580 m
Území je zvláště chráněno od 1. 5. 1988
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Louky u Černého lesa

Geologie

Podložím údolní nivy meandrujícího Stržského potoka s Konventním rybníkem na okraji Světnovské sníženiny jsou sillimanitickobiotitické a migmatitizované ruly strážeckého moldanubika s vložkami amfibolitu a holocenními i pleistocenními překryvy. Půdní pokryv tvoří pseudogleje, přecházející v organozemní, u rybníka zbahnělé gleje.

Flóra

V území jsou zastoupena mokřadní společenstva vysokých i nízkých ostřic svazů Magno-Caricion gracilis, Magno-Caricion elatae, Caricion canescenti-nigrae, na něž navazují vlhkomilná vysokobylinná společenstva svazu Calthion palustris. Břehový porost kolem meandrujícího potoka je tvořen vesměs olší lepkavou, vrbou křehkou, střemchou obecnou. Místy dominuje monocenóza chrastice rákosovité a u lesa se nachází fragment bažinnaté olšiny svazu Alnion glutinosae. Roste zde mj. prstnatec májový, vachta trojlistá, bazanovec kytkokvětý, ostřice plstnatoplodá, o. dvoumužná, zábělník bahenní, všivec lesní, kozlík dvoudomý, tolije bahenní, ďáblík bahenní, vrba rozmarýnolistá a na okraji lesa ojediněle oměj vlčí mor.

Fauna

Velmi hojní jsou obojživelníci především skokan hnědý, s. zelený a ropucha obecná, řidčeji se vyskytují ropucha zelená, čolek horský a rosnička zelená. Mokřadní louky a lesní okraje obývají ještěrka živorodá, zmije obecná a užovka obojková. Hnízdí zde mj. rákosník zpěvný, bramborníček hnědý, lejsek šedý, ťuhýk obecný a za potravou zalétají čáp bílý, ledňáček říční, skorec vodní, konipas bílý a další. K druhům savců žijících v území patří rejsek obecný, rejsec černý a loví zde netopýři, nejčastěji n. vodní a n. vousatý.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt