AOPK ČR >> Hvížďalka
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Hvížďalka

Hvížďalka

Předmět ochrany

Opěrný geologický profil hranice ludlow-přídol, reference section k mezinárodnímu stratotypu této hranice v ČR, naleziště zkamenělin.

Základní údaje

Rozloha 1,30 ha
Nadmořská výška 250 - 290 m
Území je zvláště chráněno od 1. 9. 1988
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hvížďalka

Geologie

Souvislý geologický profil svrchní částí kopaninského souvrství (ludlow, silur) tvořenou hlavonožcovými vápenci a střídajícími se vápnitými břidlicemi a vápenci požárského souvrství (přídolí, silur). Součástí je opěrný profil ke globálnímu stratotypu hranicí mezi odděleními ludlow a přídolí (svrchní silur).

Nachází se zde mezinárodně významné Barrandovo typické naleziště zkamenělin “Kosoř” ve svrchních polohách kopaninského souvrství (mlži, hlavonožci a trilobiti).

Flóra

Území nad lomovou stěnou je zarostlé druhotnými stromovými a křovinnými porosty, v nichž je častá borovice černá, svída krvavá, ptačí zob, trnka, ostružiníky, roztroušeně dřín. V podrostu se vyskytují nitrofilní byliny (kuklík městský) i teplomilné druhy (prorostlík srpovitý), na světlejších místech s řidším zápojem lokálně přetrvávají druhy xerotermního bezlesí, jako je ožanka kalamandra, oman hnidák nebo krvavec menší.

Fauna

Na zastíněných vápencových stěnách žije bohatá populace plže ovsenky skalní (Chondrina avenacea).

Hmyz zde zatím nebyl dostatečně prozkoumán. Z vzácnějších drhuů tu byl nalezen například kovaříkovitý brouk Drilus concolor nebo motýl přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria).

Na výslunných místech lze spatřit ještěrku obecnou (Lacerta agilis) nebo užovku hladkou (Coronella austriaca). Z ptáků zde žije např. holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), poštolka obecná (Falco tinnunculus) a žluva hajní (Oriolus oriolus).

Savčí fauna je zde zastoupena běžnými druhy hlodavců a hmyzožravců, jako např. myšice lesní (Apodemus flavicollis), hraboš polní (Microtus arvalis), norník rudý (Clethrionomys glareolus), krtek obecný (Talpa europaea), rejsek obecný (Sorex araneus) a ježek západní (Erinaceus europaeus). Žije zde i kuna lesní (Martes martes) a liška obecná (Vulpes vulpes).

Způsoby péče o území

Vrstevní sled patíř k opěrným profilm pražské pánve Barrandienu a je třeba ho udržovat odkrytý bez vegetace a suti, aby bylo zejména paleontologům umožněno jeho studium, případně byl umožněn další vědecký výzkum.

Omezení pro návštěvníky

Protože se lokalita nachází uvnitř provozního areálu činného lomu, je veřejnosti nepřístupná.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český kras

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt