AOPK ČR >> Pochválovská stráň
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Pochválovská stráň

Předmět ochrany

Přirozená společenstva slínovcových výchozů s výskytem medvědice lékařské a zimostrázu alpského, přirozených teplomilných křovin, teplomilných doubrav a suťových lesů.

Základní údaje

Rozloha 22,91 ha
Nadmořská výška 410 - 489 m
Území je zvláště chráněno od 1. 6. 1989
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pochválovská stráň

Geologie

Charakteristický reliéf Pochválovské stráně vznikl v důsledku zahloubení Pochválovského potoka do tabule křídových (turonských) písčitých slínovců, tzv. opuk. Postupně zde vznikl příkrý sráz až kolmá opuková skalní stěna převýšením v desítkách metrů, která postupně navětrává a ve svislých deskách se odlamuje do údolí. Úpatí stěny je modelováno sesuvy a hrubě balvanitou sutí. Jsou zde vyvinuty chudé kamenité půdy typu kambizemí, na čerstvých sesuvech najdeme různá stadia rendzin nebo pararendzin. V podloží opuk se uplatňují cenomanské pískovce, okrajově zasahují do území NPR také horniny svrchních prvohor (permské pískovce a jílovce).

Flóra

Plošina nad strmou opukovou stěnou je odvápněná a porostlá kyselou doubravou s borovicí lesní. V jejím lemu se na hraně stěny velmi vzácně vyskytuje medvědice lékařská spolu s hojnějším zimostrázkem alpským, dále borůvkou a brusinkou. Na stěně, kde vystupují čerstvé polohy opuk, rostou trávníky „bílých strání“, které přecházejí v rozvolněné porosty s lískou obecnou a svídou krvavou. Roste zde např. pěchava vápnomilná, lněnka bavorská a trýzel vonný. Pod stěnou je nahromaděna hrubozrnná suť, ve které se místy uchytil suťový les, ojediněle s omějem pestrým. V místech řídkého zápoje roste např. lýkovec jedovatý, bělozářka větvitá, dřín jarní, orlíček obecný nebo vratička měsíční.

Fauna

Území národní přírodní rezervace Pochválovská stráň je součástí velkého komplexu a vyskytují se zde běžné druhy obratlovců. Ze zvláště chráněných druhů je možné uvést veverku obecnou, vzácně lze potkat i mloka skvrnitého.

Bylo zde zjištěno bohaté společenstvo měkkýšů charakteristické pro okrajové hrany opukové tabule Džbánu. Významným druhem je zde trojlaločka pyskatá, dále soudkovka žebernatá a zuboústka trojzubá. Na opukových stěnách pak vřetenatka mnohozubá a závornatka drsná.

Dále se zde vyskytuje rozmanité množství druhů stepních pavouků, například pavučenky, skákavky a skálovky.

Způsoby péče o území

Lesnická opatření v porostech směřují k obnově přirozené druhové skladby a k věkové, druhové a prostorové diferenciaci v porostech, jejichž skladba byla v minulosti zjednodušena lesnickým hospodařením. Bylo provedeno částečné prosvětlení lokality medvědice lékařské.

Omezení pro návštěvníky

Po severním okraji rezervace vede červená turistická cesta z Rakovníka přes Smilovice a Dřevíč do Loun a zelená z Pnětluk do Žerotína. Mimo tyto značené cesty je vstup do území NPR zakázán.

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt