AOPK ČR >> V Jezírkách
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka V Jezírkách

V Jezírkách

Předmět ochrany

Přírodní útvar určený k ochraně a) travinných ekosystémů luk a pastvin, b) mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť a vegetace parožnatek, c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata), vstavače bahenního (Orchis palustris) a žluťuchy žluté (Thalictrum flavum), včetně jejich populací, d) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) a kuňky ohnivé (Bombina bombina), včetně jejich populací.

Základní údaje

Rozloha 2,98 ha
Nadmořská výška 193 - 194 m
Území je zvláště chráněno od 17. 12. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
V Jezírkách

Geologie

Chráněné území leží na nízké terase řeky Labe, která v této části Polabí tvoří rozlehlou plochu a leží jen nevysoko nad dnešní nivou. Podkladem jsou labské štěrkopísky, v jejichž podloží vystupují střednoturonské slíny až slínovce.

Půdy jsou nápadně černé, humózní, s různě silným podílem štěrkopísku, na většině plochy silně karbonátově vápnité a podle charakteru vegetace pravděpodobně i slabě zasolené.

Flóra

Vegetace volných vodních ploch se vyskytuje v několika vodních nádržích. Ve dvou vysýchavých podélných terénních depresích je představována porosty pryskyřníku (lakušníku) niťolistého, bublinatky jižní, méně pak parožnatkou Chara globularis. Na vysýchavých okrajích zde roste kamyšník přímořský. V nově vytvořené tůni ve střední části území se v hustých porostech vyskytuje parožnatka Chara hispida a pryskyřník niťolistý, několik metrů čtverečných zaujímá porost rdestu zbarveného, který zde byl uměle vysazen nebo možná zavlečen (přenos z Hrabanovské černavy). V dalších vodních nádržích na západním a východním okraji území s již pokročilou sukcesí se vyskytuje bublinatka jižní a pryskyřník (lakušník) niťolistý a rákosiny s dominantním rákosem obecným, méně jsou zastoupeny orobince. Hojně se vyskytujícím silně ohroženým druhem, který má optimum v rákosových porostech, je ožanka čpavá.

Luční porosty jsou z většiny charakteru kontinentální vysokobylinné vegetace. Dominují charakteristické druhy jako vrbina obecná, ostřice dvouřadá nebo žluťucha žlutá. Dosti silně do ploch expanduje třtina křovištní a rákos obecný. 

V západní části se vyskytuje okrsek vápnitého slatiniště s metlicí trsnatou, pcháčem šedým, ostřicí prosovou. Na slatiništi roste hojně prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), v nejvlhčích částech i vstavač bahenní (Orchis palustris). V malých skupinách se vyskytuje i hadí jazyk obecný.

Fauna

Periodické tůně jsou významným biotopem obojživelníků, z nejvýznamnějších zde v početné populaci žije blatnice skrvnitá (Pelobates fuscus) , méně hojně se vyskytuje kuňka ohnivá (Bombina bombina). V rákosině ve východní části hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus). NPP působí i přes svou relativně malou rozlohu v silně zemědělsky obhospodařované okolní krajině jako útočiště a místo rozmnožování pro řadu druhů ptáků. V zimě zde nacházejí útočiště v porostech křovin a rákosu zimující hejna drobných pěvců.

K nejvzácnějším druhům zjištěných vodních měkkýšů patří levotočka bažinná (Aplexa hypnorum) a lištovka lesklá (Segmentina nitida).

Ze skupiny vážek a brouků nebyly zjištěny vzácnější druhy, což autoři připisují izolovanosti lokality v okolní zemědělské krajině a většímu zastínění vhodných biotopů. Jediným vzácnějším zaznamenaným druhem z brouků byl pouze lokálně se vyskytující střevlíček (Demetrias monostigna).

Z fauny půdních bezobratlých byla nejvýznamnějším nálezem svinka (Armadillidium zenckeri). Jedná se o druh, který dosud nebyl z Čech udáván, nejbližší lokality jsou na jižní Moravě.

Z denních motýlů byl zaznamenán jediný vzácnější druh – batolec duhový (Apatura iris), ovšem pouze v jediném náhodně pozorovaném exempláři. Regionálně významným druhem je ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus).

Způsoby péče o území

Luční porosty vyžadují kosení křovinořezem nebo lehkou mechanizací. Vzhledem k velkému počtu vzácných druhů jsou jednotlivé pracovní plchy v území koseny v časovém odstupu, aby jednotlivé druhy mohly dokvést a vytvořit semena.

Zásadní je také zachování vodních ploch, ideálně tak aby zde byly zastoupeny jak tůně čestvě vytvořené, tak tůně starší. Proto je do budoucna plánováno vytvoření dalších tůní, případně odbahnění některé starší.

Omezení pro návštěvníky

Území je pro návštěvníky přístupné, při pohybu je ale třeba dodržovat některé zásady, aby nedošlo k jeho poškození. Není vhodné vstupovat do tůní, aby nedošlo k rušení obojživelníků, ničení snůšek jejich vajíček a poškození trsů parožnatek. Dále je třeba opatrnosti při průchodu lučními porosty aby nedošlo k pošlapání orchidejí. Sběr rostlin a odchyt živočichů není povolen.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt