AOPK ČR >> Tišina
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Tišina

Tišina

Předmět ochrany

Ukázka acidofilních horských bučin Českého lesa.

Základní údaje

Rozloha 11,93 ha
Nadmořská výška 742 - 764 m
Území je zvláště chráněno od 28. 12. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Tišina

Geologie

PR spadá do biogeografického regionu Český les. Nachází se v jeho severní části zvané Dyleňský les. Dyleňský les představuje členitou vrchovinu s měkce modelovaným povrchem, zpestřeným suky a hřbítky tvrdších, zvětrávání odolnějších hornin a členěným zahloubenými údolími vodních toků.

Flóra

Území je tvořeno kyselou bučinou, která je nejrozšířenějším přirozeným lesním typem v celém Českém lese. Kyselost je dána silikátovými horninami, hlavně rulami. Díky podloží je zdejší květena chudá, nikoliv však nevýrazná. Kromě běžných druhů jako bika hajní, metlička křivolaká nebo bukovník kapraďovitý zde můžeme nalézt i některé druhy vyšších poloh – pérnatec horský, vranec jedlový a plavuň pučivou.

Fauna

Kyselé podloží ovlivňuje také živočichy. V rezervaci bylo objeveno 14 druhů měkkýšů, z nichž 90 % patří k tzv. „nahatým“ plžům. Nemají ulitu, proto jsou méně nároční na vápník, kterého je zde nedostatek. Mezi zjištěnými druhy si největší pozornost zaslouží vrásenka pomezní a slimáčník horský. Významný je výskyt reliktní blyštivky skleněné.

Způsoby péče o území

Celé území PR bylo v roce 2000 oploceno plotem dlouhým více než 1 500 metrů, který zajišťuje ochranu přirozeného zmlazení dřevin a bylinného podrostu před silným tlakem vysoké zvěře. Bukový porost starý téměř 200 let byl ponechán samovolnému vývoji, kdy veškeré odumřelé dřevo zůstává na místě k zetlení. Pod ochranou vzrostlých buků je postupně odrůstá nové smíšené patro s jedlí bělokorá, která je do porostu vnášena formou podsadby.

Víte že

… zde roste i vzácná houba horských lesů – korálovec jedlový? Nápadná až 30 cm velká plodnice vyrůstá na podzim, především na jedlových, méně často smrkových kmenech v různém stádiu rozkladu.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt