AOPK ČR >> Zemská brána
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Zemská brána

Zemská brána

Předmět ochrany

Skalnaté údolí Divoké Orlice se zajímavými geologickými útvary.

Základní údaje

Rozloha 91,59 ha
Nadmořská výška 495 - 590 m
Území je zvláště chráněno od 1. 9. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Zemská brána

Geologie

Geologický podklad celého území Zemské brány tvoří dvojslídné ruly, vystupující v soustavě skalních výchozů (např. v soutěsce pod silničním mostem, u Pašerácké lávky, Ledříčkova skála atd.). K detailním povrchovým tvarům patří jeskynní výklenky a jeskyňky, z nichž největší a nejznámější nese název Ledříčkova jeskyně.

Flóra

Vzhledem k charakteru území zde rostou převážně lesní druhy. Specifickým biotopem je nepravidelně zaplavované, omývané, vymílané a zase vysychající pobřežní rozhraní mezi řekou a jejími břehy. Vyskytuje se zde bledule jarní, kamzičník rakouský, oměje, lilie zlatohlavá, violka dvoukvětá, kruštík širolistý či jednokvítek velekvětý. Z hub byl nalezen například korálovec bukový.

Fauna

Při průchodu územím se běžně setkáváme se stopami pobytu lesní zvěře od divokých prasat přes srnčí a jelení. Všímavý pozorovatel rozpozná také méně častě stopy muflona. Nechybí tu ani běžné šelmy naší přírody, jako je liška či kuna, nebo vzácněji jezevec či vydra.
Mezi stromy můžeme zahlédnout prolétajícího datla či strakapouda, nad hladinou řeky prolétá skorec a vzácně také ledňáček. Za šera se objevují netopýři.

Způsoby péče o území

Jednotlivé útvary neživé přírody, skalní útvary a reliéf údolí naštěstí nevyžadují žádnou speciální péči k podpoře své současné existence. V rámci lesnického hospodaření v rezervaci podporujeme opatření směřující k druhově, prostorově a věkově pestrému složení porostů. Podporujeme zejména vysazování výrazně vyššího podílu buků a jedlí oproti současnému stavu, současně podporujeme ochranu nových výsadeb formou oplocenek. Značná část těžby dřeva je na území rezervace prováděna výběrným způsobem se snahou maximálně využít přirozenou reprodukci lesních dřevin. Pro poučení návštěvníků udržujeme na území rezervace naučnou stezku.

Omezení pro návštěvníky

Území přírodní rezervace Zemská brána je běžným návštěvníkům zpřístupněno zejména modře značenou turistickou trasou procházející celým územím rezervace podél toku Divoké Orlice. Na této trase je také umístěna naučná stezka, doplněná v nedávných letech o interaktivní prvky. Od silničního mostu, u kterého se nachází malá odstavná plocha pro několik automobilů, prochází rezervací nedlouhý úsek červeně značené trasy. Na převážně zalesněném území PR Zemská brána nejsou pro běžné návštěvníky stanovena žádná zpřísnění pravidel nad rámec ustanovení uvedených v zákonech o ochraně přírody a krajiny a v zákoně o lesích.
Prosíme návštěvníky, aby při pobytu v rezervaci nemanipulovali kameny v řece a zejména nestavěli na balvanech vyčnívajících z řeky kamenné „mužíky“. Po svém odchodu zanechte území ve stejném stavu, jaký byl v době vašeho příchodu. Děkujeme.

Víte že

skala se zlutym lisejnikem

… žluté zbarvení některých skalních ploch, zejména ve stinném prostředí v blízkosti řeky, způsobuje lišejník prášenka žlutá (Chrysothrix chlorina)? Výrazné zbarvení stélek lišejníku je způsobeno obsahem toxické kyseliny vulpinové, kterou si tento lišejník sám vytváří. Jiný výrazně žlutý lišejník větvičník sírový (v ČR v současnosti neroste) s vysokým obsahem kyseliny vulpinové byl v minulosti používán k trávení vlků.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt