AOPK ČR >> Hádecká planinka
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Hádecká planinka

Předmět ochrany

Zachovaný druhově bohatý komplex přirozených doubrav a bukových doubrav na území krasové plošiny Hády v jižní části Moravského krasu, s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Soubor povrchových a podzemních krasových jevů.

Základní údaje

Rozloha 83,16 ha
Nadmořská výška 330 - 422 m
Území je zvláště chráněno od 2. 9. 1950
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hádecká planinka

Geologie

Rezervace se nachází v jižní části Hádecké plošiny mezi Brnem a Bílovicemi nad Svitavou. Podloží je převážně budováno devonskými a spodnokarbonskými hádsko-říčskými a křtinskými vápenci s bohatou fosilní faunou. K typickým zástupcům patří např. ostrakodi, ramenonožci, trilobiti, koráli, hlavonožci a konodonti. Na západní hranici se vyskytují devonská bazální klastika, přesmyknutá přes vápence. Na hádsko-říčské vápence diskordantně nasedají jurské vápence se silicity. Vrstvy vápenců a jejich vrásnění je názorně vidět na stěnách lomu a popisují ho infotabule místní naučné stezky. V části Šumbera je vyvinuto drobné škrapové pole. Půdní pokryv tvoří rendzina typická, na východě v nadloží spraše pak luvizem typická.

Flóra

Teplomilná vegetace Hádecké plošiny je při jihozápadním okraji představována především šípákovými doubravami s dubem pýřitým (Quercus pubescens), dubem cerem (Quercus cerris) a dubem zimním (Quercus petraea), jeřábem břekem (Sorbus torminalis). V bohatém keřovém patře je typický klokoč zpeřený (Staphyllea pinnata), dřín jarní (Cornus mas), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), z bylin je nápadná bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum) a třemdava bílá (Dictamnus albus). Pestrostí vynikají světliny a osluněné hrany s pryšcem mnohobarvým (Euphorbia polychroma), medovníkem meduňkolistým (Melittis melissophyllum), kosatcem mnohobarvým (Iris variegata), kavylem Ivanovým (Stipa pennata), koniklecem velkokvětým (Pulsatilla grandis), růží bedrníkolistou (Rosa pimpinellifolia) a kriticky ohroženým hadincem červeným (Echium maculatum). Na méně exponovaných stanovištích převládají porosty dubohabřin s habrem obecným (Carpinus betulus), dubem zimním (Quercus petraea), místy také s bukem lesním (Fagus sylvatica). V keřovém patře s dřínem jarním, svídou krvavou (Cornus sanguinea), v bylinném patře s hrachorem jarním (Lathyrus vernus), prvosenkou jarní (Primula veris), plicníkem lékařským (Pulmonaria officinalis), tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), silně ohroženým vstavačem osmahlým (Orchis ustulata) aj. Na chladnějších severních a severozápadních svazích (např. pod skalními sruby Šumbery) převažuje lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) s vtroušenou lípou srdčitou (Tilia cordata) a javory mléčem (Acer platanoides) a klenem (Acer pseudoplatanus). V podrostu nalezneme např. lýkovec jedovatý (Daphne mezerum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), kakost smrdutý (Geranium robertianum) a další. Roste zde i kriticky ohrožený krtičník jarní (Scrophularia vernalis). Z významných hub je třeba zmínit kriticky ohrožené druhy jako lanýž letní (Tuber aestivum), hřib Fechtnerův (Boletus fechtneri), káčovka ploská (Biscogniauxia simplicior) rostoucí pouze na dřevě řešetláku počistivého (Rhamnus cathartica) nebo silně ohrožené ouško citronové (Otidea concinna).

Fauna

Z chráněných druhů motýlů zde žije např. lišaj dubový (Marumba quercus). Vzácná je osenice podbělová (Rhyacia lucipeta). Nápadný je náš největší brouk roháč velký (Lucanus cervus). Zjištěno zde bylo 52 druhů ptáků. Na celém území hnízdí řada drobných pěvců. Mezi nejhojnější patří sýkora koňadra (Parus major), sýkora babka (Parus palustris), budníček menší (Phylloscopus collybita) a pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla). Z drobných savců patří k nejhojnějším druhům norník rudý (Clethrionomys glareolus) a myšice křovinná (Apodemus sylvaticus).

Způsoby péče o území

Člověk ovlivňoval vápencový povrch Hádecké plošiny již v dávné minulosti. Na území dnešní rezervace byly těženy vápence, lesní porosty byly ovlivněny těžbou dřeva a pastvou dobytka. Celistvost lesa narušila výstavba radiokomunikační věže a přístupová komunikace. Z negativních vlivů, které v lokalitě v současnosti působí a proti kterým je třeba vynakládat mnoho úsilí, lze zmínit zejména rozrůstání expanzivních dřevin, místy nadměrný sešlap či pojezd mimo značené stezky. Blízkost Brna totiž přináší silné zatížení pěšími návštěvníky i cykloturisty, kteří často nerespektují omezení vstupu do porostů a území znečišťují odpadky. Zvláště v jarních a letních měsících je lokalita s oblibou vyhledávána Brňany k procházkám a odpočinku nebo sem zavítají turisté. Časté jsou děti a studenti či další lidé nejen z Brna, hledající odpočinek a rozhled na Brno a okolí z hrany lomu, nebo se zde věnují poznávání přírody. Menší míra sešlapu na stepních plochách u lomu lokalitu neomezuje, místy může působit až mírně pozitivně. Ale pokud je současná míra sešlapu zvyšována nebo významně soustředěna na ochranářsky citlivá místa nebo do lesních porostů, je nutné přikročit k uzavírkám nebo přeložením některých přístupových tras. I proto je při záměrech, pořádat zde větší hromadné akce, třeba žádat orgán ochrany přírody. Občas se vyskytuje vandalismus a nepovolená ohniště. Význam rezervace i problematiku ochrany přírody přibližuje naučná stezka „Hády a údolí Říčky“, s výchozím bodem u restaurace Velká Klajdovka.

Hlavní poslání rezervace zpočívá především v ochraně bezzásahových lesních porostů s tradicí výzkumu sahající do hluboké historie MENDELU, ale cenné jsou také stepní a lesostepní enklávy a světliny, které je třeba udržovat mozaikovitým sečením a občasnou redukcí dřevin, aby nezarostly křovinami a lesem.

Na Hádecké planince se každoročně provádí činnosti k udržení nebo zlepšení stavu území a podpoře předmětů ochrany. Patří mezi ně zejména mozaikovité kosení stepních trávníků, odstraňování pokosené hmoty a stařiny, redukce expanzivních dřevin dle aktuálního zarůstání náletem včetně zatírání pařízků herbicidem, likvidace populací invazních druhů rostlin, nutná lesnická opatření ve vybraných porostech, dodržování bezzásahového režimu ve většině lesních porostů. Dále probíhá sběr odpadků, pravidelné kontroly území pracovníky orgánů ochrany přírody a Stráže přírody a další pomocné práce.

Jakákoliv účelná pomoc při uvedených aktivitách v ochraně této unikátní lokality je vítána a každoročně je možné se po domluvě zapojit do několika akcí, které se zde konají, vč. zmíněného jarního sběru odpadků.

Omezení pro návštěvníky

Prosíme návštěvníky, aby se pohybovali pouze po značených stezkách, aby měli své psy na vodítkách a své odpadky si z lokality odnášeli.

Prosíme, nezakládejte zde ohniště bez povolení orgánu ochrany přírody.

Děkujeme.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt