AOPK ČR >> Mlýnský potok a Uhlířky
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Mlýnský potok a Uhlířky

Mlýnský potok a Uhlířky

Předmět ochrany

Meandrující tok, naleziště vlhkomilné flóry a fauny

Základní údaje

Rozloha 6,70 ha
Nadmořská výška 548 - 604 m
Území je zvláště chráněno od 5. 4. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Mlýnský potok a Uhlířky

Geologie

Podložím postupně se zahlubujícího údolí meandrujícího Mlýnského potoka, na rozhraní Přibyslavské pahorkatiny a Henzličky, jsou biotitické a dvojslídně migmatitizované a granitizované ruly strážeckého moldanubika s ojedinělými vložkami svorů a pyroxenických kvarcitů. Na sedimentech údolní nivy jsou vytvořeny organozemní gleje a pseudogleje, přecházející v kyselé kambizemě na okolních svazích.

Flóra

V horní části údolní nivy se nachází enkláva rašelinných luk s mokřadními ostřicovými společenstvy, přecházejícími v degradační monocenózy chrastice rákosovité. Ve střední a spodní části potok meandruje v převážně smrkových lesních porostech s fragmenty olšin svazu Alnion incanae. Rostou zde mj. vachta trojlistá, zábělník bahenní, prstnatec májový, žluťucha orlíčkolistá, starček potoční a sedmikvítek evropský.

Fauna

Potok obývají chrostíci, pošvatky, jepice a jiní málo prozkoumaní bezobratlí, mihule potoční, vranka obecná a pstruh obecný potoční. Dále v chráněném území žijí mj. čolek horský, skokan hnědý, s. ostronosý, ropucha obecná, slepýš křehký, ještěrka živorodá a zmije obecná. Hnízdí zde střízlík obecný, konipas horský, linduška lesní, pěvuška modrá aj. Biotop osidlují rejsek obecný, rejsec vodní a další druhy savců.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt