AOPK ČR >> Odlezelské jezero
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Odlezelské jezero

Odlezelské jezero

Předmět ochrany

Ochrana sesuvem hrazeného jezera a sesuvového území.

Základní údaje

Rozloha 70,66 ha
Nadmořská výška 394 - 528 m
Území je zvláště chráněno od 7. 3. 1975
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Odlezelské jezero

Geologie

Jedná se o nejmladší jezero na území ČR a jeho okolí. Odlezelské jezero vzniklo bezprostředně po mimořádných deštích 25. a 26. května 1872 s dvouhodinovým srážkovým úhrnem až 237 mm. V následujících dnech 27. a 28. května došlo k přehrazení údolí Mladotického potoka v délce 350 m sesuvem masy permokarbonských pískovců, arkóz a slepenců o mocnosti 15–20 m ze západního úbočí Potvorovského vrchu. Délka jezera je téměř 500 m, šířka 70 - 100 m a průměrná hloubka 8 - 9 m. Kyselé podloží je zde tvořené převážně pískovci a holocenními náplavami.

Flóra

V lesích se nachází převážně stanovištně původní borovice lesní. Vzhledem ke kyselému podloží tvořenému převážně pískovci a holocenními náplavami je vegetace celkově velmi chudá. Nelesní vegetaci zastupují zatravněná pole, dnes intenzivně využívané louky. V jezeře, zejména v jeho mělčích částech a při ústí potoka lze najít běžnou makrofytní vegetaci eutrofních stojatých vod. V severní části území, kolem Mladotického potoka, se vyvinul olšový luh s odpovídajícím podrostem.

Fauna

Jezero hostí poměrně bohatou ichtyofaunu, jejíž druhové složení je značně ovlivňováno aktivitami Českého rybářského svazu. Celé jezero je lovištěm pro silně ohroženého ledňáčka říčního, který zde pravděpodobně i hnízdí. Z dalších zajímavých druhů se v jezeře vyskytuje škeble říční a kriticky ohrožený velevrub malířský.

Způsoby péče o území

Vzhledem k charakteru NPP neprobíhá žádný speciální managemtent.

Omezení pro návštěvníky

Veřejnosti je národní přírodní památka přístupná po polních, lesních a značených turistických cestách.

Víte že

… se jedná o nejmladší jezero v České republice, které vzniklo sesuvem svahu v roce 1872 po intenzivních deštích.

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt