AOPK ČR >> Rejvíz
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Rejvíz

Předmět ochrany

Ochrana komplexu rašelinných ekosystémů se všemi druhy rostlin a živočichů na ně vázanými i jejich horninového, vodního a půdního prostředí.

Základní údaje

Rozloha 328,56 ha
Nadmořská výška 731 - 805 m
Území je zvláště chráněno od 4. 6. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rejvíz

Flóra

V území převažují lesní biotopy, zejména smrčiny různého stupně přirozenosti od kulturních čistých smrkových porostů při jižním okraji rezervace přes porosty s vtroušeným bukem po přírodě blízké podmáčené a rašelinné smrčiny; cennou formací jsou přírodní blatkové bory s rojovníkem bahenním a místy s kyhankou sivolistou a fragmenty rašelinných březin.

Bezlesí má primární i sekundární (antropogenní) charakter, primární jsou přechodová rašeliniště (a vrchoviště) s bohatými populacemi rosnatky okrouhlolisté a s prstnatcem plamatým v návaznosti na porosty blatky a smrku u Velkého i Malého mechového jezírka. Druhotné bezlesí je tvořeno podmáčenými a slatinnými loukami na tzv. Velké a Rohové louce s ostřicí plstnatoplodou, vrbinou kytkokvětou, prstnatcem májovým, prstnatcem fuchosvým i jejich křížencem Dactylorhiza x braunii s enklávami smilkových trávníků na sušších stanovištích s všivcem lesním. Velmi vzácně se zde v komplexu luk vyskytuje hadilka obecná či ostřice blešní.

V porostu březovrbových křovin na sz. okraji Velké louky roste bohatá populace korálice trojklanné.

Fauna

V lesních porostech lze najít vzácnější druhy saproxylických brouků jako kovařík Danosoma fasciata a Diacanthous undulatus nebo lesák Dendrophagus crenatus.

Významné je také společenstvo vážek, kdy v samotné NPR bylo zjištěno 18 druhů (9 s prokázaným vývojovým cyklem). Nejvýznamnější jsou především tři glaciální relikty – šídlo rašelinné (Aeshna subarctica), lesklice horská (Somatochlora alpestris) a lesklice severská (Somatochlora arctica).

Z chráněných drobných savců byli v minulosti zjištěni v NPR a blízkém okolí i myšivka horská (Sicista betulina), rejsek horský (Sorex alpinus), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a plch lesní (Dryomys nitedula). Údaje o jejich výskytu jsou však více něž 20 let staré.

Víte že

Rejvízské rašeliniště je unikátní i díky skutečnosti, že zde není doložena v minulosti žádná těžba rašeliny?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt