AOPK ČR >> Plané loučky
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Plané loučky

Plané loučky

Předmět ochrany

Ochrana společenstev slatinných luk, fragmentů měkkého luhu, meandrujícího toku s břehovými porosty a tůní s výskytem řady ohrožených taxonů rostlin i živočichů.

Základní údaje

Rozloha 20,39 ha
Nadmořská výška 214 - 215 m
Území je zvláště chráněno od 22. 3. 1952
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Plané loučky

Geologie

Území leží na čtvrtohorních štěrkových sedimentech na nich jsou uloženy nivní hlíny a půdy typu pseudoglejů a glejů.

Flóra

Botanicky jedna z nejcennějších lokalit CHKO Litovelské Pomoraví. Z významných a ohrožených druhů zmiňme alespoň hrachor bahenní, sítinu tmavou, violku slatinnou, pryskyřník velký či žebratku bahenní.

Fauna

Pestrá mozaika stanovišť odráží pestré druhové složení zdejší fauny. V tůni zde žije jeden z našich nejvzácnějších korýšů hrášník zobcovitý (Lynceus brachyurus) a velmi vzácný plž svinutec tenký (Anisus vorticulus). Z hmyzu jmenujme alespoň saranče mokřadní kladoucí vajíčka do míst, která bývají na jaře pravidelně zaplavována vodou. Tento druh saranče vykazuje velmi silnou vazbou na vlhké louky. Nebo modráska bahenního, jehož samičky kladou vajíčka pouze do květních hlávek rostliny krvavce totenu. Housenky vývoj dokončují v mraveništi mravenců rodu Myrmica, kde housenky požírají mravenčí kukly a larvy. Bohatý je výskyt obojživelníků, zjara jsou tůně plné snůšek skokanů štíhlých. Navečer nad vodou a mokřadem loví netopýr rezavý. Vedle sebe zde žijí náš největší a nejmenší hlodavec - bobr evropský a myška drobná. Z ptáků zmiňme alespoň zde pravidelně hnízdícího motáka pochopa.

Způsoby péče o území

Louky jsou v naší krajině poloumělými stanovišti, jejich přítomnost je možná jen díky sečení. Většina vlhkých luk v nivách velkých řek byla převedena na zemědělskou půdu, ty co nebyly zorány často buď zarůstají náletem nebo jsou sečeny tak intenzivně, že řadě vzácných lučních živočichů neumožňují trvalou existenci. Péče Správy CHKO Litovelské Pomoraví o toto dvacetihektarové území chráněné v kategorii Přírodní rezervace spočívá v mozaikovitém kosení, které brání zániku louky zarůstáním náletem a zároveň neposečené plošky umožňují dokončení vývoje řadě ohrožených druhů lučních živočichů.

Víte že

Plané loučky na okraji Olomouce jsou jednou z nejstarších lučních přírodních rezervací?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt