AOPK ČR >> Boušovka
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Boušovka

Boušovka

Předmět ochrany

Mělký lesní rybníček s výskytem růžové formy leknínu bílého

Základní údaje

Rozloha 1,39 ha
Nadmořská výška 473 m
Území je zvláště chráněno od 27. 4. 1950
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Boušovka

Geologie

Podloží tvoří žula železnohorského (nasavrckého) plutonu krytými mělkými glejovými půdami. Přírodní památka se nachází v geomorfologickém celku Železné hory a podcelku Sečská vrchovina.

Flóra

Jedná se o menší rybník s bohatě rozvinutým litorálním pásmem napájený srážkovými vodami.

Z vodních makrofyt jsou nápadné porosty lekníku bílého (Nymphaea alba) a také stulíku žlutého (Nuphar lutea). Na okrajích se vzácně vyskytuje bublinatka jižní (Utricularia australis).

Dále prstencově navazují porosty orobince a rákosu, vodní fáze litorálu zde postupně přechází v terestrickou. Východní a západní okraje PP jsou tvořeny společenstvy ostřic a přechodových rašelinišť. Voda v rybníku má dystrofní rysy, vyznačuje se kyselou reakcí, nižším obsahem kyslíku a vysokým podílem huminových látek.

Zjištěn byl i výskyt vzácného druhu sinice Microchaete tenera

Fauna

Význmaný je především výskyt živočichů vázaných na vodní ekosystém. Jedná se např. o obojživelníky čolek horský  (Triturus alpestris), čolek velký (Triturus cristatus),  kuňka ohnivá (Bombina bombina), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan zelený klepton (Rana kl. esculenta), ropucha obecná (Bufo bufo),  čolk obecný (Triturus vulgaris) a skokan ostronosý (Rana arvalis) nebo o společenstva hmyzu zastoupené ohroženou vážkou jasnoskvrnnou (Leucorrhinia pectoralis ) nebo šídlem sítinovým (Aeshna juncea).

Způsoby péče o území

V roce 2013 byla provedena revitalizace rybníka Boušovka, během níž byl rybník odbahněn a byla opravena hráz. Větší část litorálu rybníka byla nejen zachována, ale došlo i k rozšíření tohoto pásma odvozem starých deponií rybničního bahna. Cílem bylo jak zlepšení životních podmínek pro obojživelníky a hmyz, tak i zachování vodních makrofyt.

V rybníku neprobíhá chov ryb.

 

Omezení pro návštěvníky

PP Boušovka nevyžaduje speciální omezení pro návštěvníky. Jsou tedy pro zajištění chráněných fenomenů zakázány činnosti, které by je mohly ohrozit, např. sběr rostlin a živočichů.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt