AOPK ČR >> Čedičové varhany u Hlinek
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Čedičové varhany u Hlinek

Čedičové varhany u Hlinek

Předmět ochrany

Geologický fenomén výlev čediče se sloupcovitou odlučností patrnou v bývalé lomové stěně.

Základní údaje

Rozloha 0,70 ha
Nadmořská výška 755 - 770 m
Území je zvláště chráněno od 16. 4. 1997
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Čedičové varhany u Hlinek

Geologie

Jedná se o malý stěnový lom na svazích původně třetihorní sopky, ve kterém byly při lomové činnosti odkryty čedičové skalní varhany. Jedná se o skalní útvar složený z velkého množství vertikálně orientovaných odlučných sloupců neovulkanitů. Vznik typické čedičové odlučnosti je způsoben smršťováním lávy při chladnutí, kdy se zmenšuje objem, a na celistvém plášti se objevují trhliny. Dalším ochlazováním pronikají trhliny hlouběji do tělesa a utváří se pěti až šestiboké sloupy, které jsou orientovány kolmo k povrchu lávového proudu. Tvar hranolů je určen snahou systému o vytvoření co nejmenších mezer mezi jednotlivými sloupci. Vlivem erozivní činnosti a denudací povrchu, případně lidskou činností, jsou okolní méně odolné horniny (převážně sedimentární) rozrušeny a odneseny pryč, čímž se odhalují odolnější vulkanické horniny. Vznikají tak zajímavé skalní útvary v podobě čedičových sloupů.

Flóra

Dno lomu a suťové pole pod jeho stěnou pokrývají běžné druhy rostlin. Z významných druhů lze zmínit orlíček obecný (Aquilegia vulgaris). Hranu jámy osidlují převážně nálety bříz a javorů, které pronikají i na drobné terásky a pukliny ve stěně lomu. Okolní lesy jsou hospodářského charakteru s převahou smrku, některé porostní skupiny vykazují vysoké zastoupení klenu, jeřábu, jasanu a břízy. V klenových porostech roste zimolez černý (Lonicera nigra).

Fauna

V přilehlých lesích lze v dutinách stromů spatřit hnízdícího krutihlava obecného (Jynx torquilla), v korunách smrků pak hnízdí ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes).

Způsoby péče o území

Péče o území spočívá zejména v udržování skalní stěny a dna lomové jámy bez náletových dřevin. Stávající způsob lesního hospodaření v okolí nemá vliv na předmět ochrany, nicméně se jeví jako žádoucí zvyšovat v přilehlých lesních porostech podíl melioračně zpevnujících dřevin.

Víte že

Sloupce čedičové horniny jsou podobné píšťalám varhan, jaké můžeme obdivovat v kostelích. Odtud pochází jejich lidové označení kamenné varhany.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt