AOPK ČR >> Králický Sněžník
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník

Předmět ochrany

Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy horských, podmáčených a rašelinných smrčin, acidofilních a květnatých bučin, suťových lesů a olšin; přirozená bezlesí tvořená především společenstvy arktoalpínských trávníků, lavinových drah s vysokostébelnými nivami, acidofilní vegetace alpínských drolin, acidofilní vegetace alpínských skal a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin; mokřady tvořené především společenstvy vrchovištních rašelinišť, pramenišť a potočních niv; populace vzácných a ohrožených druhů rostlin zejména zvonku vousatého a řeřišnice Opizovy, včetně jejich biotopů

Základní údaje

Rozloha 1 708,12 ha
Nadmořská výška 850 - 1424 m
Území je zvláště chráněno od 14. 12. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Králický Sněžník

Geologie

Po stránce geologické patří území Králického Sněžníku do západosudetské oblasti Českého masívu. Je tvořeno metamorfity orlicko-sněžnického krystalinika. Na geologické stavbě se podílejí krystalické horniny (zejména krystalické břidlice) dvou dílčích jednotek.

V krystalických vápencích a dolomitech v údolí horního toku Moravy se nachází řada krasových útvarů, jako jsou jeskyně (Tvarožné díry, Patzeltova jeskyně, Mramorové jeskyně), ponory (potok Poniklec, okolí Mramorového lomu) a vyvěračky (Mléčný pramen, vývěrová jeskyně Kančí díry, pramen Nesselbrunnen, okolí Mramorového lomu), škrapy v údolí Kamenického potoka.

Flóra

V systému sudetských pohoří má Králický Sněžník bližší vztahy k Hrubému Jeseníku než ke Krkonoším. Ukazuje to zastoupení takových prvků jako je koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina), ovsíř dvouřízný (Avenula planiculmis), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum) a zvonek vousatý (Campanula barbata), které rostou v Jeseníkách, ale v Krkonoších chybí. Podobně jako v Jeseníkách zde přirozeně chybí kleč.

Proti Orlickým horám je Králický Sněžník charakterizován skupinou druhů, vyskytujících se obvykle až nad horní hranicí lesa např. sítina trojklaná (Juncus trifidus), havez česnáčková (Adenostyles alliariae), jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum), j. alpský (H. alpinum), ostřice Bigelowova (Carex bigelowii), prasetník jednoúborný (Hypochaeris uniflora).

Mezi význačné fytogeografické prvky Králického Sněžníku patří řeřišnice hořká Opizova - Cardamine amara subsp. opizii (Krahulec 1974).

Víte že

národní přírodní rezervace Králický Sněžník je svou rozlohou třetí největší v ČR?

pod pramenem Moravy se nachází lavinová dráha – místo, kde v některých zimách sjíždí laviny?

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt