AOPK ČR >> Druhová ochrana >> Výkon státní správy v druhové ochraně

Výkon státní správy v druhové ochraně

Náležitosti žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů
(§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění)

 

Řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů procesně probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád. Průběh správního řízení je popsán zde.

1. Žadatel uvede základní identifikační údaje:

 • jméno a příjmení / název žadatele
 • adresa trvalého pobytu / sídla

 • adresa pro doručování (liší-li se)

 • právní forma (pouze u právnických osob)

 • IČ nebo obdobný údaj (pouze u právnických osob)

 • datum narození (pouze u fyzických osob)

 • jméno a příjmení statutárního zástupce (pouze u právnických osob)

2. Podání žádosti musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno.

Správním orgánem jsou místně příslušné krajské úřady, správy národních parků, AOPK ČR, újezdní úřady a Ministerstvo životního prostředí. Kompetence k výkonu státní správy ohledně rozhodování ve věcech zvláštní druhové ochrany jsou uvedeny v následující tabulce.

 

Ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Kompetence Mimo ZCHÚ a jejich OP a mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu* V PR a PP a jejich OP mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státuV NP, CHKO, včetně všech NPR a NPP a jejich OP mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státuNa území vojenských újezdů

 

§ 56 odst. 1

 

výjimky ze zákazů ZCHD rostlin

 

 

 

správy NP a AOPK ČR

 

újezdní úřad

 

§ 56 odst. 1

 

výjimky ze zákazů ZCHD živočichů

 

 

 

správy NP a AOPK ČR

újezdní úřad

Vysvětlivky: ZCHD – zvláště chráněný druh, OD, SOD, KOD – zvláště chráněný druh v kategoriích ohrožený, silně ohrožený a kriticky ohrožený, KÚ – krajský úřad, NP – národní park , CHKO – chráněná krajinná oblast, PUOS – pozemky určené k obraně státu, MŽP – Ministerstvo životního prostředí, * na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy, vykonává kompetence v ochraně přírody MŽP

3. Podání žádosti je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.1)

4. Z podání musí být patrno které věci se týká a co se navrhuje.

Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Vzhledem k tomu, že výjimkou se povolují činnosti zákonem zakázané, leží důkazní břemeno na žadateli o výjimku. Proto je v zájmu žadatele, aby předložil veškerý důkazní materiál, kterým prokáže splnění zákonných podmínek.

 • žadatel označí zvláště chráněný druh3), který je předmětem žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany tohoto druhu
 • žadatel určí počet jedinců, pro které požaduje povolení výjimky

 • žadatel uvede zakázanou činnost4), pro kterou požaduje povolení výjimky

 • žadatel zdůvodní a popíše svůj požadavek

 • žadatel svůj požadavek místně specifikuje

 • žadatel stanoví časovou rozvahu svého záměru

 • žadatel podle potřeby k podání připojí další dokumenty a materiály

 • žadatel určí jemu známé účastníky správního řízení5). V řízeních ve věci druhové ochrany to jsou místně příslušné obce6).

Dalšími účastníky, které uvědomí orgán ochrany přírody, mohou být občanská sdružení, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, a to v případě, že oznámí správnímu orgánu svoji účast ve správním řízení7)

5. Žádost musí obsahovat vlastnoruční podpis osoby, která činí podání.


Pozn.:

 1. Bližší údaje k podání v elektronické podobě a další možnosti podání jsou uvedeny v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění
 2. Výňatek ze zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění - ust. § 56 odst. 2 důvody pro povolení výjimky u naturových druhů: 

  1. v zájmu v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť,
  2. v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku, 
  3. v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředív zájmu předcházení závažným škodám na úrodě, domácích zvířatech či lesích nebo závažným škodám v rybářském nebo vodním hospodářství, 
  4. pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin,
  5. v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství, 
 3. Seznam zvláště chráněných druhů vč. zařazení do kategorií ohrožení je uveden ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., v platném znění.

 4. Výňatek ze zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění - ust. § 49 odst. 1 – ochranné podmínky pro zvláště chráněné druhy rostlin:

  Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

  Výňatek ze zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění - ust. § 50 odst. 1 a 2 – ochranné podmínky pro zvláště chráněné druhy živočichů:

  (1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

  (2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

 5. Označení účastníků řízení viz ust. § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění.

 6. Účast obcí viz ust. § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

 7. Účast občanů viz ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt