AOPK ČR >> Druhová ochrana >> Posilování populací perlorodky říční v přeshraničních lokalitách soustavy NATURA 2000

Posilování populací perlorodky říční v přeshraničních lokalitách soustavy NATURA 2000

 

Logo EU   Logo_ETZ

 

Název projektu: Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy NATURA 2000 v zeleném pásu Bavorsko-Česko

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Trvání projektu: 01/2018 – 12/2020

Projektoví partneři:

 • Bund Naturschutz in Bayern e.V.
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), Praha

Projektové náklady česká část:

 • Celkové náklady 323.774

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora populací perlorodek říčních v oblastech soustavy NATURA 2000 v příhraničním prostoru mezi severním Bavorskem a Čechami. Z opatření bude mít prospěch současně i značné množství dalších druhů a biotopů, jakož i celá biodiverzita v projektové oblasti.

Rozhodující pro úspěch projektu je úzká bavorsko-česká spolupráce. Protože spousta druhů a biotopů se vyskytuje na obou stranách hranice, trvalého zajištění a vývoje lze dosáhnout pouze přeshraničními opatřeními.

Potoční soustavy Südliche Regnitz/Zinnbach, Höllbach, Mähringsbach, Perlenbach und Bocksbach v trojúhelníku zemí Bavorsko-Sasko-Čechy (okres Hof) patří ve střední Evropě k několika málo oblastem, ve kterých se ještě vyskytují větší pozůstatky populací perlorodek říčních ohrožených vyhynutím. Tyto potoky jsou jak na bavorské straně, tak i v Čechách součástí evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Ochrana a zachování těchto prioritních výskytů má proto celoevropský význam. Stavy v těchto potočních soustavách nadále silně klesají, ačkoliv se již mnoho let provádí opatření ke zlepšení životního prostředí. Než vhodná opatření povedou k redukci nánosů usazenin a ke zlepšení kvality vody, uplyne ještě mnoho let. Silné zatížení usazeninami je hlavní příčinou vysoké úmrtnosti mladých perlorodek především v prvních třech letech jejich věku. Od věku 4-5 let jsou v potocích totiž schopné již velmi dobře přežít. Abychom pro následující desetiletí zajistili další život přestárlých populací v našich nejvýznamnějších potocích s výskytem perlorodek, je zcela nezbytný efektivní chov mladé populace ve větším počtu až do věku asi pěti let. Protože odpovídající chov několika tisíc perlorodek je možné realizovat jen v jejich přirozeném prostředí, měl by být přestavěn bývalý mlýn a zařízen jako chovné zařízení.

Jen tímto napůl přírodním chovem s následným vypuštěním do volné přírody lze zajistit trvalý stav perlorodek říčních, jejichž aktuální celkový stav v oblastech soustavy NATURA 2000 v bavorsko-českém projektovém regionu je snížený na méně než třicet tisíc exemplářů. Současně jsou v projektové oblasti naplánována přeshraniční opatření k optimalizaci životního prostoru perlorodek, především ke zlepšení kvality usazenin v potocích a také snížení eroze břehů. Rozsáhlá práce s veřejností a osvěta o životním prostředí bude sloužit k informování především dětí a mladistvých, aby si uvědomili hodnotu a význam perlorodek říčních, ale také k podpoře evropských chráněných území v bavorsko-českém příhraničí.

Aktivity na české straně:

 • Obnova a zlepšení funkce potravních stružek (Wolfsbach/Bystřina, Brodivý potok, Zinnbach/Lužní potok). Péče o odchovné stružky na potoce Zinnbach/Lužní potok. Údržba pramenných území, malých lučních struh a obnova tůní.
 • Péče o luční plochy v okolí potoků s cílem zvýšit podíl květnatých luk s čertkusem lučním.
 • Prosvětlení dřevin na březích potoků s cílem snížit zastínění vodních toků, dosáhnout zvýšení teploty vody a posílit remízky s podpůrnou meliorační funkcí.
 • Získání glochidií a mladých pstruhů za účelem jejich infestace/invadace v rámci podpůrných populačních opatření pro odchov.
 • Vypracování genetické analýzy jednotlivých populací pstruhů ve spádovém území Südliche Regnitz/Rokytnice s cílem zajistit co nejvyšší efektivitu podpůrných populačních opatření k odchovu.
 • Odchov mladých perlorodek ve speciálních chovných stružkách a následné vypuštění mladých perlorodek ve vhodných úsecích jednotlivých potoků.
 • Realizace fyzikálně-chemického průzkumu vod s cílem určit nejlepší místa pro vysazení mladých perlorodek.
 • Provedení bioindikačních testů s cílem určit počet přírůstků a míru mortality mladých perlorodek.
 • Příprava podkladů pro informační materiály a školení, realizace exkurzí a výukových programů pro místní školní zařízení.

Výstupy projektu:

Putování krajinou Hranicka za perlami zdejší přírody - hledačka a omalovánky

Perly ašské přírody - brožura

 

Autor snímku: O. Simon.   Autor snímku: O. Spisar.

Autoři snímku: O Simon a O. Spisar.


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt