AOPK ČR >> Druhová ochrana >> Malsemuschel

Malsemuschel

interreg_Rakousko_Ceska_Republika_CYMK    European flag_CZ_CYMK     MZP_logo_RGB_v2   Muschel_logo

Program: INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Plný název projektu:  Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše / Förderung der natürlichen Umwelt und des Vorkommens der Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) im Maltsch-Einzugsgebiet (ČR – AUS)

Zkrácený název:  Malsemuschel

Označení projektu:

ATCZ37

Koordinující příjemce:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Partneři projektu:

  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v Praze
  • Jihočeský kraj
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung ve spolupráci s Technische Büro für Gewässerökologie Blattfisch

Termín realizace: 1.1.2017 – 31.12.2020


Význam projektu:

Perlorodka říční je živočich velmi citlivý na kvalitu vody a je schopna přežívat pouze v takovém vodním prostředí, které lze označit jako zdroj pitné vody. S tím souvisí jedna z hlavních výzev, a to riziko narušení a zranitelnosti biodiverzity, s níž je přímo spojena výzva intenzivnějšího využívání půdy v důsledku hospodářského rozvoje s negativními dopady na biodiverzitu. Tyto výzvy výrazně ovlivňují dotčené území a stabilitu biotopu kriticky ohroženého druhu. Jeho výskyt je odpovědí na souhrn parametrů prostředí, určujících možnosti přežití dalších druhů vyžadujících vysokou kvalitu vody.

Význam projektu spočívá především v posílení populace perlorodky říční a optimalizaci jejího přirozeného prostředí. Důraz je kladen na dosažení rovnováhy mezi nezbytnými parametry vodního prostředí a hospodářskou činností člověka pomocí jednotného vzdělávání hlavních činitelů na obou stranách hranice a následné aplikace ověřených způsobů hospodaření do praxe.

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v hraničním toku řeky Malše vysazením mladých jedinců, popsat přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě nerozmnožuje a vytvořit podklady pro zlepšení čistoty vody a omezení eroze v celém mezinárodním povodí. Mezi hlavní výstupy bude patřit vysazení odchovaných perlorodek z několika odchovných cyklů do  raničního toku; dále popsání nedostatků v životním prostředí druhu, které nyní brání perlorodkám v rozmnožování, a příprava přeshraničních koncepčních dokumentů pro zlepšení v celém povodí. Nikoliv v poslední řadě bude podpořeno vytvoření spolupráce obcí, lesních správ, rybářů i ochranářů v Čechách i Rakousku propojených zájmem o perlorodku, jakožto mizejícího indikátoru čisté řeky. Perlorodka říční tak bude vyzdvižena současně jako deštníkový druh (dle definice Světového svazu ochrany přírody IUCN) pro množství dalších vzácných organismů z čistých horských řek a zároveň jako symbolický ukazatel čisté řeky, spravované na obou stranách hranice. Výstupů bude dosaženo prostřednictvím 3 implementačních balíčků a publicity.                       

Plánované aktivity:

1) Přímá podpora perlorodky a jejího hostitele (pstruha potočního), úprava stanovišť hostitele

2) Zpřesnění informací o biotopu, opatření pro snížení dalšího poškozování biotopu, identifikace hrozeb pomocí monitoringu biotopu a stanovišť

3) Zefektivnění ochrany druhu cílenou edukací klíčových činitelů v povodí

Projekt vychází z osvědčených postupů, ale má i inovativní charakter. Bude poprvé v Evropě použit trojstupňový výběr místa vysazení perlorodek.

1) Nejprve bude zhodnocena stabilita a propustnost dna

2) Roční sledování obsahu kyslíku a čistoty vody pode dnem automatickými sondami

3) Ověření přežívání perlorodek na nejlepších vybraných místech bioindikací (pomocí malých perlorodek v klíckách). Na takto prověřená nejlepší místa budou odchovaní jedinci vysazeni.

Dalším inovativním přístupem je detailní práce se stakeholdery (vlastníci pozemků, místní obyvatelé a zástupci rybářů, lesníků, zemědělců a členů obecních zastupitelstev na obou stranách hranice v celém povodí). Jen se skutečným zapojením místních činitelů je možné docílit čistoty vody odpovídající pitné vodě, nutné pro rozmnožování druhu. Zvýšením povědomí se zvýší ochrana druhu před negativní lidskou činností (např. přímé usmrcení jedinců za účelem nalezení perel).

Více informací o projektu na oficiálních stránkách projektu:

https://www.at-cz.eu/malsemuschel

Manažer projektu: Mgr. Stanislava Reinštein Merjavá, PhD., stanislava.reinstein.merjava@nature.cz

Auor snímku: O. Simon.

Autor snímku: O. Simon.


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt