AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-8 Perlorodka říční, Blanice a Zlatý potok

MGSII-8 Perlorodka říční, Blanice a Zlatý potok

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Revitalizace povodí, optimalizace funkčních prvků a monitoring v klíčové lokalitě perlorodky říční Blanice a Zlatý potok

Číslo projektu: MGSII - 8

Místo realizace: povodí Blanice a Zlatého potoka, Jihočeský kraj, Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 1 838 001,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 1 562 301,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 275 700,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 3. 2015 – 30. 6. 2016

Partneři projektu:

  • Gammarus CZ s.r.o.

Garanti projektu:


Cíle a náplň projektu:

Tento projekt byl realizován Agenturou ochrany přírody ČR a krajiny ve spolupráci s Gammarus CZ, s.r.o. První část projektu cílila na revitalizaci pramenné oblasti v povodí Spáleneckého potoka, přítoku Blanice a Čapích mokřin v povodí Zlatého potoka.

Kvůli nešetrnému hospodaření v minulosti došlo k přerušení transportu detritu, tj. potravy filtrátorů, mezi pramennou oblastí a hlavním tokem. Cílem revitalizace drobných přítoků bylo napravit drobnou vodní síť a částečně vylepšit potravní podmínky habitatu perlorodky říční v ústí Spáleneckého potoka a následně v Blanici a obdobně na Zlatém potoce.

Dalším cílem projektu byla optimalizace funkce protierozních opatření vybudovaných v roce 2013 na Lučním potoce v povodí Zlatého potoka. Účelem protierozních opatření je snížit erozivní sílu vody a odklonit co největší množství nesených erozních splavenin do sedimentačních rozlivů. Byla provedena úprava nátoků a rozlivů, odtěžení nánosů, a další nezbytné úpravy. Správná funkce protierozních opatření v povodí Zlatého potoka byla pravidelně celoročně monitorována.

V rámci monitoringu probíhaly kontrolní dny v povodí, jejichž hlavním přínosem bylo zamezit poškození biotopu perlorodky říční antropogenním vlivem hospodaření (kolize zejména s lesnickým a zemědělským hospodařením). Další formou monitoringu bylo umístění teplotních čidel s kontinuálním záznamem do vybraných profilů. Dále probíhal na dvou trvalých plochách monitoring perlorodek, zvláštní pozornost byla věnována výskytu juvenilů.


O perlorodce

Perlorodka říční představuje deštníkový druh pro ochranu oligotrofních toků. Je velmi citlivá na narušené přírodní procesy v celém povodí. To z ní činí organismus, do jehož účinné ochrany je potřeba zapojit širokou škálu veřejnosti a stakeholderů (zejména zemědělce, lesní hospodáře, rybáře, samosprávu, atd.) v celém povodí s výskytem druhu.

V minulosti byla perlorodka ohrožována především sběrem perel, dnes má významný negativní vliv eutrofizace a chemické znečištění vod, nevhodný průběh teplotní křivky způsobený zastíněním pramenišť a toků lesními porosty, eroze a sedimentace v tocích způsobená intenzivním zemědělským a lesnickým hospodařením, nevyrovnaný vodní režim, narušení vápníkového metabolismu a nedostatek nebo geneticky nevhodné hostitelské ryby. K snížení těchto vlivů je nezbytná kooperace mnoha subjektů v celém perlorodkovém povodí, jemuž může napomoci společenská poptávka po ochraně tohoto zajímavého druhu, kterou bude vytvářet širší veřejnost.


Fotografie:

Perlorodka_říční_ z_Prachaticka_foto:_Jana_Slezáková Stružky_zlepšující_potravní_zásobení_perlorodek_foto:_Ivana_Vaníčková Destička_s_perlorodkami_používaná_s_biomonitoringu_foto:_Jan_Švanyga


Logo partnera:

Gammarus CZ

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt