AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-53 Sysel obecný, péče o lokality

MGSII-53 Sysel obecný, péče o lokality

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Péče o vybrané lokality výskytu sysla obecného v ČR v roce 2015

Číslo projektu: MGSII - 53

Místo realizace: Roudnice nad Labem, Strakonice, Kyjov, Břeclav – Ladná, Praha – Letňany, Kolín, Mohelno, Miroslav

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 1 527 894,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 1 298 710,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 229 184,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 30. 11. 2016

Partneři projektu:

  • SIT Prague, a.s.
  • Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice nad Labem, spolek
  • Aeroklub Strakonice, zapsaný spolek
  • Aeroklub Kyjov, o. s.
  • Aeroklub Miroslav, o. s.
  • Aeroklub Břeclav, o. s.

Garant projektu:


Celkové shrnutí projektu a jeho dopady na zájmový druh

Projekt splnil předpokládané cíle a výstupy a k 30. 11. 2016 byl oficiálně ukončen.

Za hlavní přínos považujeme realizaci Opatření I., které spočívalo v zajištění nutného managementu (kosení) na celkem osmi lokalitách výskytu sysla v sezóně 2015. To představuje cca 23% počtu stávajících lokalit s výskytem tohoto druhu v ČR a zároveň zhruba stejné procento celkového odhadovaného počtu jedinců v ČR, pro které byl tímto management zajištěn. Navíc byl ještě díky prodloužení projektu zajištěn management na lokalitě Kolín i v následující sezóně 2016....(celé znění shrnutí projektu).Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu bylo zajistit management (tj. pravidelné kosení či pastvu) pro sysla obecného v roce 2015 na celkem 8 lokalitách jeho výskytu. To je považováno za stěžejní opatření záchranného programu, neboť přežívání sysla je velmi silně vázáno na trvale nízké travní porosty (sysel se orientuje především zrakem a potřebuje mít přehled o dění na lokalitě, aby mohl včas uniknout případným predátorům).

Jednotlivé aktivity projektu:

Management na jednotlivých lokalitách sysla obecného

V rámci projektu byl zajištěn management na těchto lokalitách:

Praha – Letňany, Roudnice nad Labem, Strakonice, Kyjov – Milotice, Miroslav, Břeclav – Ladná, Kolín a Mohelno. Práce byly na většině lokalit prováděny/zajištěny jednotlivými partnery, pouze na lokalitách Kolín a Mohelno zajistila realizaci managementu AOPK ČR.

Jak je popsáno výše, vhodný management pro sysla obecného spočívá v udržování krátkého travního porostu (ideálně nepřesahujícího výšku 15 cm po celou dobu sezónní aktivity těchto zvířat). S ohledem na charakter lokalit zařazených do projektu (7 travnatých letišť a 1 stepní lokalita) bylo jako plánovaný způsob managementu zvoleno kosení těžkou mechanizací. Na každé lokalitě byly během sezóny 2015 plánovány celkem 3 seče. Na základě dosavadních zkušeností s managementem lokalit sysla obecného byly termíny těchto sečí stanoveny následovně: 1. seč do konce května, 2. seč do konce července a 3. seč do konce září. Vzhledem k rozdílnému vývoji počasí v jednotlivých letech i k odlišnému charakteru jednotlivých lokalit pak byly tyto termíny individuálně upřesněny a v případě lokality Mohelno byla jedna seč s ohledem na dlouhotrvající sucho vynechána. Díky úsporám v projektu pak byl management zajištěn ještě v sezóně 2016 na lokalitě Kolín.

Koordinace a řízení projektu

Koordinaci projektu zajišťoval pracovník AOPK ČR – koordinátor záchranného programu pro sysla obecného v ČR.

Povinná publicita projektu

V rámci povinné publicity projektu byly uspořádány celkem tři semináře pro odbornou i širší veřejnost (jeden úvodní a dva terénní) a byly zřízeny a průběžně aktualizovány tyto webové stránky k projektu. Vznikla také řada tématických propagačních materiálů.


Fotografie:

Sysel_obecny_foto: Marian_Polak Sysel_obecny_foto: Marian_Polak Sysel_obecny_foto: Marian_Polak


Loga partneři:

Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice nad Labem, spolek     Aeroklub Břeclav, z.s.   Letiště Praha Letňany   Aeroklub Strakonice, z. s.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt