AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-4 Perlorodka říční, propagace

MGSII-4 Perlorodka říční, propagace

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu

Číslo projektu: MGSII - 4

Místo realizace: povodí Blanice a Malše, Jihočeský kraj, Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 1 552 555,- Kč Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 1 319 672,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 232 884,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:

  • Beleco, z. s.

Garanti projektu: 


Cíle a náplň projektu:

Projekt se skládal z pěti hlavních okruhů aktivit. První část se věnovala osvětě veřejnosti. Na nově vzniklých webových stránkách jsou informace o perlorodce a oligotrofních tocích podány populárně naučnou formou v podobě textů, interaktivních her, či beletristicky podaného on-line deníku perlorodky. Pro perlorodku byl vytvořen i profil na Facebooku s nejaktuálnějšími informacemi o plánovaných akcích.

Pro školy a veřejnost vzniklo deset přednášek a dvě exkurze přímo do perlorodčích povodí. Žáci si mohli nově nabyté znalosti procvičit i na sérii pracovních listů. Dále vznikly dva popularizační články do časopisů a komiks o perlorodce.

Pro terénní nadšence byla vytvořena geocache, k jejímuž nalezení jsou zapotřebí znalosti o perlorodce a jejím životním prostředí.

Ochrana perlorodky je závislá na stavu celého povodí. Proto je nezbytně nutné znát možné střety se zájmy stakeholderů aktivních v povodí Blanice a Malše. K tomu napomohl sociologický průzkum mapující jejich potřeby a veřejná prezentace zjištěných výsledků. S tím těsně souvisí i potřeba garanta povodí, který je znalý místních poměrů i nároků perlorodky a může komunikovat s veřejností a předávat a konzultovat zkušenosti s odborníky.

Přestože je Česko v ochraně perlorodky v evropském kontextu poměrně úspěšné, neměli zatím zahraniční kolegové možnost přečíst si český záchranný program v angličtině. Současná podoba ZP byla však k přímému překladu nevhodná, proto byla patřičně zkrácena a přeložena do anglického jazyka.

Za více než 30 let snah o záchranu perlorodky se nashromáždilo velké množství zpráv a cenných údajů, které však byly rozptýleny po regionálních pracovištích a tudíž nemohly být dostatečně využívány. Další snahou tedy bylo shromáždit všechny relevantní dokumenty z úřadů, archivů a muzeí a vytvořit robustní databázi o perlorodce, která poslouží jako zdroj informací např. o původním rozšíření nebo současné ochraně.


O perlorodce

Perlorodka říční představuje deštníkový druh pro ochranu oligotrofních toků. Je velmi citlivá na narušené přírodní procesy v celém povodí. To z ní činí organismus, do jehož účinné ochrany je potřeba zapojit širokou škálu veřejnosti a stakeholderů (zejména zemědělce, lesní hospodáře, rybáře, samosprávu, atd.) v celém povodí s výskytem druhu.

V minulosti byla perlorodka ohrožována především sběrem perel, dnes má významný negativní vliv eutrofizace a chemické znečištění vod, nevhodný průběh teplotní křivky způsobený zastíněním pramenišť a toků lesními porosty, eroze a sedimentace v tocích způsobená intenzivním zemědělským a lesnickým hospodařením, nevyrovnaný vodní režim, narušení vápníkového metabolismu a nedostatek nebo geneticky nevhodné hostitelské ryby. K snížení těchto vlivů je nezbytná kooperace mnoha subjektů v celém perlorodkovém povodí, jemuž může napomoci společenská poptávka po ochraně tohoto zajímavého druhu, kterou bude vytvářet širší veřejnost.


Fotografie:

Perlorodka říční, foto: O. Spisar Detail juvenilních jedinců perlorodky říční, foto: O. Spisar Dospělí jedinci perlorodky říční, povodí Horní Vltavy, foto: O. Simon


Logo partnera:

BELECO, z. s.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt