AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-27 Krasec dubový

MGSII-27 Krasec dubový

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Příprava záchranného programu pro krasce dubového (Eurythyrea quercus)

Číslo projektu: MGSII - 27

Místo realizace: Veselí nad Moravou, Moravský kras, Břeclavsko (Jihomoravský kraj), Náměšťsko (kraj Vysočina), Křivoklátsko (Středočeský kraj), Třeboňsko (Jižní Čechy) aj.

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 1 464 951,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 1 245 208,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 219 743,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu: bez partnerů

Garant projektu:


Cíle a náplň projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zpracování nového záchranného programu (ZP) pro kriticky ohroženého krasce dubového (Eurythyrea quercus). Jeho náplní je příprava vlastního záchranného programu, k tomu ale bylo třeba provést rozsáhlou analýzu výskytu a potenciálu recentních i subrecentních lokalit, čemuž byla tedy v projektu věnována velká pozornost.

Jednotlivé aktivity projektu:

Kompletní rešerše literatury

Prvním krokem přípravy textu záchranného programu krasce dubového byla kompletní rešerše relevantní odborné literatury. Zjištěné informace byly následně důležitým podkladem, který byl využit při psaní vlastního textu ZP.

Terénní průzkum lokalit

Krasec dubový není neznámý druh, ale zejména pokud jde o jeho aktuální rozšíření, nebyly k dispozici dostatečné podklady, podobně jako v případě trendů jeho jednotlivých lokálních populací a druhu v rámci ČR jako celku. V nedávné době však došlo k objevu několika nových lokalit, respektive k prokázání výskytu na lokalitách, kde nebyl pozorován desítky let (např. Býčí skála či Veselí nad Moravou po roce 2000). Kromě toho existovaly i další oblasti, kde byl výskyt tohoto druhu možný (např. údolí Jihlavy a Rokytné na západní Moravě nebo Křivoklátsko), a proto jsme chtěli těmto oblastem v rámci terénního průzkumu věnovat pozornost. Na každé lokalitě bylo třeba zmapovat všechny obsazené stromy a dále odhadnout počet stromů vhodných k vývoji druhu, které však dosud nebyly obsazeny. Dále bylo nutné vytipovat pro druh potenciálně vhodné oblasti jak v sousedství osídlených oblastí, tak na základě rešerše literatury, kde následně taktéž proběhl terénní průzkum. Součástí terénního průzkumu, respektive zpracování výsledků z něj, bylo také navrhnout na základě získaných dat a charakteru oblasti/lokality konkrétní opatření na podporu předmětného druhu. V rámci průzkumu lokalit také došlo k návrhu monitoringu druhu na každé konkrétní lokalitě.

Zpracování podkladů v GIS

Z dat získaných v rámci terénního průzkumu lokalit byla v GIS vytvořena datová vrstva o výskytu druhu a vhodných biotopech, která posloužila při přípravě vlastního textu ZP.

Příprava textu ZP

Vlastní text ZP je tvořen podrobným popisem biologie a ekologie, statutu ochrany, příčin ohrožení a současných opatření pro ochranu cílového druhu. Výsledky aktuálních terénních průzkumů umožnily také detailně popsat recentní rozšíření a jeho trendy v ČR. Na základě těchto informací byly formulovány dlouhodobé a střednědobé cíle ZP. Následně byla naplánována konkrétní opatření, která budou sloužit k dosažení stanovených cílů. Jde především o uvolnění vytipovaných potenciálně vhodných stromů z porostního pláště a stržení kůry z části stromů a dále prosvětlování porostů, odstraňování náletových dřevin z okolí konkrétních stromů, arboristická péče s cílem prodloužit život obsazených stromů, ponechání konkrétního počtu výstavků v porostu a výsadba dubů na konkrétních loukách v obsazené oblasti a jejím okolí.

Oponentura textu ZP

Jelikož potřebujeme, aby byl text po všech stránkách kvalitní, je potřeba nechat ho po jeho sepsání oponovat dvěma externími odborníky na saproxylický hmyz. Jelikož se ale tvorba samotného textu záchranného programu protáhla k samému konci projektu, nejsou oponentské posudky součástí projektu.

Publicita projektu

V rámci publicity projektu byl uspořádán úvodní a závěrečný informační seminář pro odbornou i širší veřejnost a byly zřízeny a průběžně aktualizovány webové stránky k projektu.


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt