AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-26 Raroh velký

MGSII-26 Raroh velký

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Příprava záchranného programu pro raroha velkého (Falco cherrug)

Číslo projektu: MGSII - 26

Místo realizace: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Východočeský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj, Hlavní město Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 1 095 441,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 931 125,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 164 316,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:

  • ALKA Wildlife o.p.s

Garant projektu:  


Cíle a náplň projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zpracování záchranného programu (ZP) pro v ČR kriticky ohroženého raroha velkého (Falco cherrug). Náplní projektu byla tedy zejména příprava vlastního textu, k čemuž bylo mimo jiné potřeba zpracovat historická data o rozšíření cílového druhu, dále provést podrobný průzkum vybraných oblastí s cílem zjistit přesnou velikost jeho hnízdní populace v ČR a následně ji podrobit analýze životaschopnosti (PVA analýza).

Jednotlivé aktivity projektu:

Zpracování historických dat

Byla shromážděna všechna dostupná historická data a převedena do jednotného formátu, jednalo se o data z literatury, z dílčích i finálních závěrečných zpráv i z nepublikovaných výstupů poskytnutých v minulosti AOPK ČR. Celkem bylo shromážděno téměř 2900 záznamů

Zjištění rozšíření v ČR

Průzkum vybraných oblastí měl za cíl zjistit přesnou velikost hnízdní populace raroha v ČR v letech 2015 a 2016. Realizace detailního monitoringu hnízdní populace byla nutná před vlastním plánováním aktivit připravovaného ZP. Získané výsledky přinesly informace o aktuálním rozšíření druhu v ČR a byly využity pro správnou interpretaci dlouhodobého vývoje jeho populace i pro stanovení priorit ochranářských a výzkumných opatření.

PVA analýza

Další důležitou aktivitou, pomocí které byly získány informace důležité pro přípravu ZP, byla analýza životaschopnosti populace, což je metoda deskriptivní a prediktivní analýzy dostupných demografických dat. Dostupné údaje umožnily jen srovnání relativního vývoje populace vlivem různých faktorů/odlišných parametrů. Pro realistické modely vývoje a zhodnocení přežití populace by bylo potřebné získat minimálně data o mortalitě jedinců, což znamená poměrně náročný výzkum (telemetrie, značení a odečítání atd.).

Příprava textu ZP

Kompletace textu záchranného programu pro raroha velkého v ČR vycházela z Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v ČR a koncepce mezinárodního i evropského záchranného programu pro raroha velkého. Hlavními navrženými opatřeními v ZP jsou:

  • Zabezpečení linek VN v oblastech pravidelného výskytu raroha velkého
  • Monitoring
  • Omezení rušení na hnízdištích
  • Inventarizace již instalovaných umělých hnízdních možností a posouzení jejich stavu
  • Ochrana „hostitelských“ druhů
  • Zajištění bezpečných hnízdních příležitostí v oblastech s jejich nedostatkem
  • Podpora všech forem extenzifikace zemědělství

Oponentura textu ZP

Připravený text záchranného programu byl oponován dvěma externími odborníky na předmětný druh. Jejich připomínky byly vypořádány a změny zapracovány do vlastního textu.

Publicita projektu

V rámci publicity byly uspořádány dva semináře pro odbornou veřejnost, informace o projektu byly umístěny na webové stránky AOPK ČR a partnera projektu ALKA Wildlife o.p.s. a díky úsporám v projektu byly vyrobeny dva typy propagačních předmětů.


Fotografie:

Raroh_velký, foto: M.Hain


Logo partnera:

ALKA wildlife

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt