AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-25 Hořeček nahořklý pravý a drsný Sturmův

MGSII-25 Hořeček nahořklý pravý a drsný Sturmův

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Příprava záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia ssp. sturmiana)

Číslo projektu: MGSII - 25

Místo realizace: v rámci celé ČR, Cheb, Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 939 780,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 798 813,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 140 967,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 3. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:

  • Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Garant projektu: 


Celkové shrnutí projektu a jeho dopady na zájmové druhy

Projekt splnil předpokládané cíle a výstupy a k 30. 4. 2017 byl oficiálně ukončen.

Hlavním přínosem projektu je připravený text záchranného programu, který představuje kvalitní podklad pro realizaci opatření na podporu výskytu hořečku nahořklého pravého (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana). Text záchranného programu byl zpracován dle Osnovy pro zpracování záchranného programu pro zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v příloze Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice. Záchranný program shrnuje dostupné poznatky o druhu a navrhuje komplexní péči o druh a jeho stanoviště tak, aby realizace tohoto záchranného programu zajistila přežití druhu v ČR. Dále bylo v rámci přípravy záchranného programu provedeno několik studií, které významně rozšířily znalosti o zájmových druzích.....(celé znění shrnutí projektu).Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu bylo vypracování nového záchranného programu pro druhy hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) se záměrem zachovat populace těchto ustupujících druhů na území České republiky.

Hořečky jsou jednoleté nebo dvouleté byliny s podobnými ekologickými nároky. Jejich výskyt byl vždy soustředěn na pastvou udržované biotopy a přirozeně narušovaná stanoviště, málokdy vykazují význačnější vazbu na substrát a zřejmě jsou závislé na endotrofní mykorhize.

Hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) se dříve vyskytoval roztroušeně v celém českém termofytiku a mezofytiku Čech a (podstatně vzácněji) jihozápadní Moravy, ojediněle i v oreofytiku (Krušné hory, Žďárské vrchy), i na střední Moravě se nacházejí izolované lokality. V důsledku absence adekvátního hospodaření silně ustoupil. V rámci přípravy záchranného programu bylo ověřeno, že tento hořeček má v současnosti pouze 67 lokalit v ČR.

Hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmianamá ekologické a managementové nároky blízké nárokům hořečku mnohotvarého českého, pro který se v současnosti záchranný program realizuje. V minulosti se vyskytoval zhruba na stovce míst v západních Čechách. Do dnes přežívá pouze na deseti lokalitách.

V rámci tohoto projektu byly určeny konkrétní nástroje pro zajištění stabilních populací na nejperspektivnějších lokalitách a vhodných podmínek pro zachování, posílení populací ve všech stávajících lokalitách. Navrhovaná opatření zahrnují péči o biotopy a o druh, monitoring a výzkum.

Pro účely sepsání textu záchranného programu byly v rámci projektu vypracovány následující podklady:

  • Historické rozšíření obou druhů
  • Stávající rozšíření obou druhů
  • Monitoring dlouhodobě sledovaných populací
  • Životní cyklus
  • Produkce semen
  • Fitness populací amarella
  • Srovnávací vegetační analýza  amarella

Zjištěné poznatky byly také využity pro vytvoření informační brožury shrnující stručnou formou péči o horečkové lokality, hořečku nahořklého pravého a hořečku drsného Sturmova, pro širší veřejnost, ochranářské spolky a orgány ochrany přírody.

Řešitelský tým: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb), RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D., Mgr. Iveta Husáková 


Logo partnera:

Hořeček_drsný_Sturmův_foto: Anna Šlechtová Hořeček_drsný_Sturmův_foto: Anna Šlechtová Hořeček_nahořklý_foto: Jana Změškalová


Logo partnera:

Muzeum Cheb, p.o.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt