AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-24 Sysel obecný, odchovy a osvěta

MGSII-24 Sysel obecný, odchovy a osvěta

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Založení nových odchovů sysla obecného a osvětová činnost v rámci realizace jeho záchranného programu

Číslo projektu: MGSII - 24

Místo realizace: Brno, Hluboká nad Vltavou, Vlašim, Praha (kraj Jihomoravský, Jihočeský, Středočeský, Praha)

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 883 587,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 751 049,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 132 538,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 31.12. 2016

Partneři projektu:

  • Zoo Brno a stanice zájmových činností
  • Zoologická zahrada Ohrada
  • ZO ČSOP Vlašim

Garant projektu: 


Celkové shrnutí projektu a jeho dopady na zájmový druh

Projekt splnil předpokládané cíle a výstupy a k 31. 12. 2016 byl oficiálně ukončen.

Za hlavní přínos celého projektu pro ochranu sysla obecného v ČR považujeme zřízení tří odchovných zařízení a vlastní založení odchovů těchto zvířat. Ty by měly v budoucnu fungovat jako zdroj jedinců pro reintrodukce plánované v rámci záchranného programu. Většina aktivit projektu nějakým způsobem souvisela s tímto hlavním výstupem, případně byla zaměřena na publicitu projektu a sysla obecného...(celé znění shrnutí projektu).Cíle a náplň projektu:

Hlavním cílem projektu bylo založení 3 chovů sysla obecného v areálech spolupracujících partnerů za účelem následných repatriací na vybrané historicky vhodné lokality dle plánu v záchranném programu. Náplní projektu tedy bylo především zbudování vhodného zázemí (odchovných zařízení/voliér) pro chov tohoto kriticky ohroženého druhu a následný odchyt zdrojových zvířat a jejich umístění do těchto zařízení. Jako zdrojoví jedinci pro založení chovů byli použiti sysli ze Slovenska dle udělené výjimky ze strany slovenského Ministerstva životního prostředí. Důvodem pro toto řešení bylo jednak to, že současný stav českých kolonií sysla není natolik dobrý, aby z nich mohlo být odebráno větší množství zvířat bez možného negativního vlivu a jednak to, že přísun těchto jedinců je považován za žádoucí a vhodný i z genetického hlediska. Nové odchovy byly plánovány v areálu Zoo Brno (mimo návštěvnické prostory), v areálu záchranné stanice Rozovy u Temelína, patřící pod Zoo Hluboká nad Vltavou a v areálu záchranné stanice při ZO ČSOP Vlašim. Předpokládalo se, že každý odchov bude založen s počtem cca 30 – 40 jedinců. Součástí projektu bylo samozřejmě i pečlivé vedení záznamů o odchycených jedincích, včetně vstupních genetických a parazitologických analýz, které by měly pokračovat i v dalších letech po skončení projektu. O projektu bylo veřejně informováno v rámci povinné publicity prostřednictvím tohoto webu a pořádaných seminářů a v rámci osvěty byla také zhotovena informační tabule instalovaná v areálu veřejnosti přístupné paraZoo ve Vlašimi a vznikla řada propagačních předmětů.

Jednotlivé aktivity projektu:

Pedologický průzkum

Tato aktivita byla realizována jako první a byla důležitá pro ověření vhodných půdních podmínek na místech plánovaných odchovů, neboť sysel tráví velmi významnou část svého života pod zemí ve svých norách. Každá lokalita byla odbornými pracovníky posouzena z hlediska své polohy v krajině a pomocí půdních sond byla určena hladina spodní vody a zamokření půdního profilu, což jsou parametry, které mohou být pro výskyt syslů limitující.

Příprava plochy a zbudování/úprava voliér

V rámci této aktivity byla na dvou místech (Zoo Brno a ZS Rozovy u Temelína) zbudována nová chovná zařízení a na jedné lokalitě (ZS Vlašim) došlo pouze k úpravám stávající voliéry tak, aby splňovala náležitosti potřebné k chovu syslů. Návrhy na tato zařízení byly připraveny jednotlivými partnery, kteří přihlédli k dosavadním zkušenostem s touto problematikou a své podněty konzultovali s AOPK ČR.

Odchyty, převoz a vypuštění syslů do voliér, následný monitoring a péče

Metodicky byly v rámci této aktivity použity známé a osvědčené postupy, používané v rámci realizace ZP v minulosti a používané např. v podobných projektech i v zahraničí. Odchyty proběhly v období stanoveném v udělené výjimce (15.7. – 31.8.) a na určených slovenských lokalitách. Provedeny byly místní slovenskou odbornou skupinou, která již má s touto činností bohaté zkušenosti. Po převozu byla zvířata umístěna do předvrtaných nor a pečlivě sledována. V rámci následné péče byli sysli pravidelně přikrmováni a každoročně jsou plánovány kontrolní odchyty a čipování nových zvířat pro zjištění stavu chovu.

Vzhledem k tomu, že výdaje vzniklé v zahraničí nejsou dle pravidel EHP fondů způsobilými náklady, byla většina prací v rámci této aktivity financována z vlastních zdrojů AOPK ČR.

Genetické analýzy

Genetické analýzy byly provedeny aktuálně známými a zavedenými metodami ze získaných vzorků. Z analýz byly získány genotypy jednotlivých jedinců a byla určena genetická variabilita v chovech, kterou můžeme např. porovnat s jinými populacemi či s genetickou variabilitou vybraných populací v minulosti.

Parazitologické analýzy

I parazitologické analýzy byly provedeny aktuálně známými a zavedenými metodami. Díky této aktivitě bylo možné určit míru napadení zvířat v chovech různými parazity a porovnat tento faktor s jinými populacemi. Parazitologická vyšetření jsou v menší míře plánována i v dalších letech v rámci kontrolních odchytů.

Výchova a osvěta

ČSOP Vlašim vytvořil v rámci projektu informační panel, který obsahuje informace o syslovi obecném, o jeho záchranném programu a plánu reintrodukcí a s tím souvisejícími odchovy realizovanými z projektu. Panel je formátu A2 a byl umístěn v tzv. paraZoo ve Vlašimi, která je na rozdíl od vlastní záchranné stanice přístupná veřejnosti.

Koordinace a řízení projektu

Koordinaci a řízení projektu zajišťoval pracovník žadatele – koordinátor záchranného programu pro sysla obecného.

Povinná publicita projektu

V rámci povinné publicity projektu byly uspořádány celkem tři semináře pro odbornou i širší veřejnost (úvodní seminář, „Syslí den“ v Zoo Hluboká nad Vltavou a odborné setkání garantů lokalit s výskytem sysla) a byly zřízeny a průběžně aktualizovány tyto webové stránky k projektu. Zároveň díky úsporám v projektu vznikla i řada tématických propagačních předmětů.

 


Fotografie:

Sysel obecný_foto: Marian_Polak Sysel_obecny_foto: Marian_Polak Sysel_obecny_foto: Jiri_Bohdal


Loga partneři:

ZOO Ohrada     ZOO Brno    ČSOP

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt