AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-23 Koniklec otevřený

MGSII-23 Koniklec otevřený

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Příprava záchranného programu pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Číslo projektu: MGSII - 23

Místo realizace: Doupovské hory a okolí, České středohoří, Krásná Lípa, Hradčanské stěny, Bělá pod Bezdězem, Klínec – Líšnice, (Ústecký kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj, hl. město Praha)

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“.

Celkový rozpočet: 634 169,- Kč

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 539 044 Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 95 125 Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:

  • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Garant projektu:  


Celkové shrnutí projektu a jeho dopady na zájmový druh

Projekt splnil předpokládané cíle a výstupy a k 30. 4. 2017 byl oficiálně ukončen.

Za hlavní přínos projektu považujeme sepsání záchranného programu pro koniklec otevřený, který si klade za cíl zachovat tento ustupující druh na území České republiky. Text ZP shrnuje aktuální informace o konikleci otevřeném, stanovuje dlouhodobé i střednědobé cíle v jeho ochraně a navrhuje opatření, která by měla zajistit zlepšení stavu populací druhu na jednotlivých lokalitách.

Kromě vlastního textu záchranného programu byl projekt zaměřený na získání informací o aktuálním rozšíření a o genetické variabilitě koniklece otevřeného. V letech 2015 a 2016 byly v rámci provedeného monitoringu druhu získány aktuální údaje o početnosti koniklece otevřeného na všech lokalitách v ČR. Údaje z monitoringu slouží jako důležitý podklad pro zhodnocení stavu jednotlivých lokalit a stanovení trendů jejich vývoje. Sice se nepodařilo zjistit genetickou variabilitu studovaných populací, ale byly získány cenné informace pro zjištění genetické variability populací koniklece otevřeného. Tyto poznatky budou využity v rámci záchranného programu.

Důležitým předpokladem úspěchu veškerých ochranářských aktivit je podpora veřejnosti. V rámci publicity projektu byly vytvořený 4 druhů propagačních materiálů, uspořádány 2 informační semináře a 2 terénní exkurze pro veřejnost.Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu bylo zpracování záchranného programu pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens). Koniklec otevřený je zvláště chráněný druh zařazený ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. mezi druhy kriticky ohrožené. V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) je zařazen v kategorii C1t. Vzhledem k velkému úbytku historických lokalit a k zmenšení populací druhu na stávajících lokalitách byl pro záchranu druhu na území České republiky navrhován ke zpracování záchranný program, jehož zpracování bylo hlavním cílem projektu. Na základě cílů a opatření nastavených v záchranném programu bude možné lépe zajistit ochranu tohoto druhu na území ČR.

Jednotlivé aktivity projektu:

Monitoring populací Pulsatilla patens

Pravidelný monitoring druhu je důležitou aktivitou, která umožňuje sledovat vývoj populací druhu na jednotlivých lokalitách i v rámci celé ČR. Ve vegetační sezóně v roce 2015 a v roce 2016 byl na všech lokalitách koniklece otevřeného proveden monitoriing koniklece otevřeného spočívající ve sčítání kvetoucích (příp. nekvetoucích) trsů, zjišťování stavu rostlin (poškození okusem, škůdci, apod.) a posouzení stavu stanoviště.

Analýza genetické variability

V rámci tohoto opatření byla provedena metodou SSR (=Simple Sequence Repeat) analýza 160 vzorků druhu Pulsatilla patens a kříženců Pulsatilla × hackelii (P. patens × P. pratensis subsp. bohemica). Vzorky pocházely ze 6 lokalit.

Zpracování textu ZP Pulsatilla patens

Text ZP je uspořádán podle Osnovy pro zpracování záchranného programu a programu péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (MŽP & AOPK ČR 2014: Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice). Na základě cílů a opatření nastavených v záchranném programu bude možné lépe zajistit ochranu tohoto taxonu na území ČR.

Odborná oponentura textu ZP Pulsatilla patens

Zpracovaný text ZP byl předložen k recenzi dvěma specialistům v oboru. Připomínky oponentů byly následně vypořádány a návrhy na změny zapracovány do textu záchranného programu. Souhrn záchranného programu pro koniklec otevřený je zde.

Publicita

V rámci zajištění publicity projektu proběhl úvodní a závěrečný seminář. Také vznikly propagační materiály – pexeso, podtácky, bloky a šátky. Další informace o průběhu realizace projektu jsou k nahlédnutí v aktualitách zde.


Fotografie:

Koniklec_otevřený_foto: Barbora Čepelová Koniklec_otevřený_foto: Barbora Čepelová Koniklec_otevřený_foto: Barbora Čepelová


Logo partnera:

VÚKOZ

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt