AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-2 Perlorodka říční, Ašsko

MGSII-2 Perlorodka říční, Ašsko

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Monitoring a odchovy perlorodky říční na Ašsku

Číslo projektu: MGSII - 2

Místo realizace: Ašsko, povodí Lužního potoka, Rokytnice a Bystřiny, Praha, Plzeň, Plzeňský kraj, Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 570 486,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 484 913,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 85 573,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 3. 2015 – 30. 6. 2016

Partneři projektu:

  • Občanské sdružení Ametyst – pobočka Karlovy Vary

Garant projektu:


Cíle a náplň projektu:

Tento projekt obsahoval konkrétní praktická opatření, která byla buďto klíčová pro přežití druhu, nebo přispívala ke správnému řízení a rozvoji záchranného projektu. Projekt byl realizován Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s občanským sdružením Ametyst-pobočka Karlovy Vary.

V rámci projektu byl prováděn monitoring trvalých kontrolních ploch, jenž umožňuje meziročně porovnat změny populace na konkrétním místě a lépe odhalit juvenilní perlorodky z odchovných cyklů, které jsou kvůli své velikosti (i pod 1 cm) v mozaikovitém dně snadno přehlédnutelné.

Dalším opatřením byly polopřirozené odchovy, které slouží k přímému posilování populací perlorodky a zlepšují nevyhovující věkovou skladbu populace. Navazujícím opatřením byly bioindikace, které slouží k dlouhodobému vyhodnocování změn v povodí. Při bioindikacích se sleduje přežívání a růst juvenilních perlorodek z polopřirozených odchovů.

Jednotlivé aktivity projektu:

Monioring trvalých kontrolních ploch

Kontrolní plochy na Lužním potoce jsou sledovány od roku 2006, a to konkrétně plochy o velikosti 6 m2. Sčítání je prováděno na počátku a konci vegetační sezóny (květen až listopad). Monitoring konkrétních ploch umožňuje detekovat juvenilní jedince perlorodky říční a meziročně porovnat změny populace na konkrétním místě.

Bioindikace včetně vyhodnocení

Bioindikace jsou testy kvality biotopu umístěním nejcitlivějších stádií juvenilů perlorodek v destičce do toku. Doba expozice se liší dle záměru testu, ale standardně jsou to 3 měsíce. Bioindikační desitičky jsou umístěny v Lužním potoce, Rokytnici, Bystřině. Tato aktivita zahrnuje péči o destičky, zejména jejich pravidelné čištění.

Odchov perlorodky říční

Invadování pstruhů obecných glochidiemi perlorodek je první ze tří fází odchovného cyklu. Po invadování jsou pstruzi přesunuti na náhon nad rybníkem Dolíška, kde jsou komorováni přes zimní období. Další odchov je prováděn na odchovně v jižních Čechách v uzavřeném cyklu. Ryby jsou umístěny individuálně do boxů, kde je postupně upravován teplotní režim. Uvolněné perlorodky z žaberního aparátu ryb jsou denně shromažďovány a přemístěny do separátních boxů a jsou krmeny detritem získávaným z pramenišť. Po umístění na zimoviště je nutno provádět pravidelné kontroly a čištění odchovných destiček.

Publicita projektu

V rámci publicity projektu byl uspořádán úvodní a závěrečný informační seminář, dále byly zřízeny a průběžně aktualizovány jeho webové stránky.


O perlorodce

Perlorodka říční představuje deštníkový druh pro ochranu oligotrofních toků. Je velmi citlivá na narušené přírodní procesy v celém povodí. To z ní činí organismus, do jehož účinné ochrany je potřeba zapojit širokou škálu veřejnosti a stakeholderů (zejména zemědělce, lesní hospodáře, rybáře, samosprávu, atd.) v celém povodí s výskytem druhu.

V minulosti byla perlorodka ohrožována především sběrem perel, dnes má významný negativní vliv eutrofizace a chemické znečištění vod, nevhodný průběh teplotní křivky způsobený zastíněním pramenišť a toků lesními porosty, eroze a sedimentace v tocích způsobená intenzivním zemědělským a lesnickým hospodařením, nevyrovnaný vodní režim, narušení vápníkového metabolismu a nedostatek nebo geneticky nevhodné hostitelské ryby. K snížení těchto vlivů je nezbytná kooperace mnoha subjektů v celém perlorodkovém povodí, jemuž může napomoci společenská poptávka po ochraně tohoto zajímavého druhu, kterou bude vytvářet širší veřejnost.


Fotografie:

Ašsko_Rokytnice_habitat perlorodky říční, foto: Ivana Vaníčková Ašsko_vypuštění jedinců perlorodky říční využitých při biomonitoringu, foto: O. Spisar Hustá kolonie perlorodky říční, foto: O. Simon


Logo partnera:

AMETYST, o. s. - pobočka Karlovy Vary

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt