AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-10 Hořeček mnohotvarý

MGSII-10 Hořeček mnohotvarý

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Realizace managementových opatření a monitoringu hořečku mnohotvarého českého v rámci záchranného programu

Číslo projektu: MGSII - 10

Místo realizace: Orlické hory (PR Hořečky), Českomoravská vrchovina (obec Číchov, PP Na Jalovci, PP kamenný vrch, PP Jersínská stráň), jižní Čechy (PP Hroby, NPR Vyšenské kopce), vojenský újezd Boletice (Vrch Olymp), území celé ČR

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 417 585,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 354 947,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 62 638,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 31. 7. 2016

Partneři projektu:

  • ZO ČSOP Silvatica

Garant projektu:


Cíle a náplň projektu:

Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) je subendemickým druhem České republiky s výskytem přesahujícím do příhraničních oblastí Německa, Rakouska a Polska. Na našem území se nachází těžiště jeho celkového areálu a v minulosti zde rostl roztroušeně až hojně od nížin až do hor. I přes determinačně obtížné rozlišení od příbuzných taxonů rodu Gentianella je historicky doložen z více než 700 lokalit v celém areálu. Během nedávně doby, od poloviny 20. století, došlo k dramatickému úbytku populací a v současnosti je evidováno 73 lokalit, na kterých byl druh zaznamenán alespoň jedenkrát od roku 2000. Pravidelný monitoring počtu kvetoucích jedinců je však prováděn pouze na 68 z nich, protože 5 lokalit během posledních let zcela zaniklo.

V rámci projektu bylo zařazeno celkem 7 lokalit, kterým byl v roce 2015 a z části i v roce 2016 zajištěn vhodný management. Jsou to lokality v Orlických horách (PR Hořečky), na Českomoravské vrchovině (PP Na Jalovci, PP Kamenný vrch a Číchov, stráň u železniční zastávky a PP Jersínská stráň), na Táborsku (PP Hroby) a v Blanském lese (NPR Vyšenské kopce). Dále byla v roce 2015 podpořena repatriace druhu na lokalitě Vrch Olymp nedaleko obce Boletice v jižních Čechách.

Jednotlivé aktivity projektu:

Péče o biotop

Z managementových opatření byla  na lokalitách zajištěna seč, pastva ovcí, výřez křovin a zároveň byl narušován drn podle stavu vegetace a biotopu na jednotlivých lokalitách.

Podpora stávajících populací

Podpora stávající populace byla realizována na lokalitě PP Na Jalovci z důvodu dlouhodobě nízkého počtu kvetoucích jedinců. Záměrem opatření je, aby se co největší počet semen dostal do míst s optimálními podmínkami pro vzcházení a růst.

Monitoring populací

V sezóně 2015 bylo monitorováno 68 recentních lokalit druhu. V době plného květu byl zaznamenán počet kvetoucích jedinců a  rovněž stav lokality (tj. o hospodaření, charakter vegetace apod.). Dále byl na 29 lokalitách proveden intenzivní monitoring stavu rostlin, který spočívá v detailním záznamu vitality populace (tj. výška rostliny, počet nodů, počet květů).

Repatriace druhu

Na území vojenského újezdu Boletice je již od roku 2012 realizována repatriace na třech výsevných plochách na předem vytipované lokalitě Vrch Olymp s doloženým historickým výskytem druhu. V rámci projektu bylo navázano na předešlou činnost a v roce 2015 sepokračovalo s výsevy semen a monitoringem výsevových ploch.

Publicita projektu

V rámci publicity projektu byl uspořádán úvodní informační seminář a exkurze na lokalitu druhu v PP Hroby. Pro propagaci záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český i ostatní realizované a připravované záchranné programy AOPK ČR byly vyrobeny drobné propagační materiály – látkové tašky, pexeso a podtácky. Bližší informace o průběhu realizace projektu jsou k nahlédnutí v aktualitách.


Fotografie:

Hořeček_mnohotvarý_foto: J. Brabec Hořeček_mnohotvarý_foto. J. Brabec Hořeček_mnohotvarý_foto: J. Brabec


Logo partnera:

ČSOP

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt