AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> EHP-7 Natura 2000, monitoring

EHP-7 Natura 2000, monitoring

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

AKTUALITY english


Název projektu: Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-024-2015

Místo realizace: V rámci celé České republiky - území Natura 2000

Finanční podpora: EHP fondy, program CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby /Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Celkový rozpočet: 19 849 995 Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 15 879 995,- Kč, což představuje maximálně 80% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 3 970 000,- Kč, což představuje 20% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1.1.2015 – 31.12.2016

Partneři projektu:

 • Česká společnost ornitologická
 • Česká zemědělská univerzita

Garanti projektu:  


Výstupy projektu:

AOPK ČR

Česká zemědělská univezita

Česká společnost ornitologickáCíle a náplň projektu:

Projekt je zaměřen na prohloubení znalostí o stavu evropsky významných druhů, popř. druhových společenstev, jejichž jsou součástí, v územích Natura 2000. Jeho obsahem je zejména terénní monitoring a sběr dat v územích Natura 2000, a to se zaměřením na všechny systematické skupiny rostlin a živočichů. Pro jakékoliv rozhodování v těchto územích je znalost o rozšíření a stavu ochranářsky významných druhů nezbytným podkladem. Zjištěné poznatky budou využity k formulaci managementových opatření pro zajištění příznivého stavu předmětu ochrany. Součástí projektu je i propagace soustavy Natura 2000 a druhů, které jsou předmětem její ochrany.

Aktivity projektu:

AOPK ČR

 • Mapování evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000
 • Stav vybraných druhů cévnatých rostlin ve vybraných EVL
 • Detailní inventarizace populací evropsky významných druhů brouků ve vybraných EVL
 • Stav populací bolena dravého a sekavce říčního v EVL – údolních nádržích
 • Mapování evropsky významných druhů živočichů ve stanovištně vhodných územích soustavy Natura 2000
 • Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000

Česká společnost ornitologická

 • Zjištění aktuální relativní a absolutní početnosti ptačích druhů na území jednotlivých ptačích oblastí

Česká zemědělská univerzita

 • Zjištění prostorového rozšíření hnízdních druhů ptáků v Ptačích oblastech
 • Monitoring vodních ptáků na lokalitách soustavy Natura 2000 v mimohnízdní době
 • Monitoring početnosti a reprodukční úspěšnosti hnízdních populací vodních ptáků v ČR
 • Biotopové nároky sýce rousného na lokalitách Natura 2000
 • Monitoring výskytu chytridiomykózy u evropsky významných druhů obojživelníků v rámci evropsky významných lokalit
 • Analýza habitatových nároků a identifikace potenciálních rizik pro naturové druhy vážek
 • Ohrožení biotopů soustavy Natura 2000 invazními druhy

Fotografie:

Střevlík_uherský_carabus_hungaricus_Foto: Pavel_Pokluda Včelník_rakouský_dracocephalum_austriacum_Foto: Dana_Turoňová Tesařík_obrovský_cerambyx_cerdo_Foto: Jindřich_Procházka


Loga partnerů:

ČZU    ČSO

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt