AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> EHP-40 Fragmentace krajiny

EHP-40 Fragmentace krajiny

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

AKTUALITY english


Název projektu: Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-028-2015

Místo realizace: V rámci celé České republiky

Finanční podpora: EHP fondy, program CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby /Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Celkový rozpočet: 10 245 917 Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 8 196 733,- Kč, což představuje maximálně 80% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 2 049 184,- Kč, což představuje 20% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1.1.2015 – 30.4.2017

Partneři projektu:

  • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
  • EVERNIA, s.r.o.
  • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Garanti projektu:  

  • Mgr. Michaela Sladová, AOPK ČR, oddělení druhové ochrany
  • Mgr. Jitka Větrovcová, AOPK ČR, oddělení druhové ochrany, E: jitka.vetrovcova@nature.cz

Cíle a náplň projektu:

Fragmentace krajiny a populací patří k nejzávažnějším procesům ohrožujícím terestrickou biodiverzitu, což je zohledněno i ve strategických dokumentech ČR. V rámci ČR byla přijata řada dílčích metodických přístupů a opatření, ale je třeba konstatovat, že jejich účinnost je nedostačující. Hlavním problémem je roztříštěnost pojetí metodik z hlediska různých skupin organismů. Neméně významný problém je i nedostatečná provázanost těchto metodických přístupů a opatření s územním plánováním, které patří k hlavním nástrojům ochrany přírody a krajiny před fragmentací.

Základním cílem projektu bylo zpracování návrhu komplexního metodického přístupu k ochraně konektivity krajiny pro hlavní relevantní skupiny terestrických živočichů. Výstupy jsou koncipovány tak, aby byly prakticky použitelné v územním plánování, především jako územně-analytické podklady. Realizace tohoto cíle má zásadní vliv na ochranu biodiverzity v ČR a je zcela v souladu se zaměřením celého programu CZ02.

Cílem osvětové části projektu bylo přispět k ochraně konektivity naší krajiny jednak upozorňováním širší veřejnosti na tuto problematiku a jednak zlepšením rozhodovacích procesů díky prezentaci a zpřístupňování výsledných metodických materiálů odborné veřejnosti a státní správě.


Výstupy projektu řazené dle souvisejících aktivit:

Aktivita A: Zpracování komplexního přístupu k ochraně krajiny před fragmentací

Dílčí výstupy:

nebyly plánované

Hlavní výstupy:

Aktivita B: Řešení fragmentace krajiny z hlediska druhů lesních ekosystémů

Dílčí výstupy:

Hlavní výstupy:

Aktivita C: Řešení fragmentace krajiny z hlediska druhů nelesních ekosystémů

Dílčí výstupy:

nebyly plánované

Hlavní výstupy:

Aktivita D: Řešení fragmentace krajiny z hlediska semiakvatických druhů živočichů

Dílčí výstupy:

nebyly plánované

Hlavní výstupy:

Aktivita E: Řešení fragmentace krajiny z hlediska obojživelníků

Dílčí výstupy:

Hlavní výstupy:

Aktivita F: Řešení fragmentace krajiny z hlediska plazů

Dílčí výstupy:

Hlavní výstupy:

Aktivita G: Řešení fragmentace krajiny z hlediska ptáků

Dílčí výstupy:

Hlavní výstupy:

Aktivita H: Osvěta odborné a široké veřejnosti v problematice fragmentace krajiny

Dílčí výstupy:

Hlavní výstupy:


Fotografie:

Medvěd_hnědý_(ilustrační_fotografie)_autor: J. Bohdal Sražená_liška_obecná_(ilustrační_fotografie) Rys_ostrovid_(ilustrační_fotografie)_autor: J. Bohdal


Loga partnerů:

VÚKOZ         Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.       Evernia, s.r.o.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt