AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> EHP-34 Fragmentace říční sítě

EHP-34 Fragmentace říční sítě

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

englishAKTUALITY


Název projektu: Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě v ČR

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-016-2014

Místo realizace: v rámci celé České republiky

Finanční podpora: EHP fondy, program CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby /Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu.

Celkový rozpočet: 28 653 241,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 22 922 592,- Kč, což představuje maximálně 80% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 5 730 649,- Kč, což představuje 20% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1.1.2015 – 30.4.2017

Partneři projektu:  

  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i.
  • Beleco, z. s.
  • Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

Garanti projektu:


Výstupy projektu:

Databáze migračních bariér             vodnitoky.ochranaprirody.cz

Na vybraných vodních tocích ČR (cca 1/8 délky říční sítě) byla provedena terénní passportizace migračních bariér včetně fotodokumentace. Získaná datová sada o více jak 8 000 jezech, několik set malých vodních elektráren a téměř 300 rybích přechodech je volně přístupná na odkazu výše.

Studie proveditelnosti

V rámci projektu byly zpracovány studie proveditelnosti migračního zprůchodnění následujících bariér:

V rámci studií byly posuzovány varianty řešení migračního zprůchodnění a byla vybrána a rozpracována ideální varianta z pohledu optimálního obousměrného migračního zprůchodnění daných vodních děl.

Monitoring rybích přechodů a migrací ryb:

Jedním ze základních cílů projektu bylo monitorovat pohyb, chování a migrační úspěšnost ryb při překonávání migračních bariér pomocí dříve realizovaných rybích přechodů. Cílovými druhy v rámci projektu pak byli losos obecný a úhoř říční. Mezi zásadní výsledky patří:

Významný podíl na úspěšném provedení monitoringu ryb a vyhodnocení výsledků má norský partner projektu NINA, u kterého proběhl v loňském roce i workshop zaměřený na zdárný průběh projektových aktivit (zápis zde).

Online sledování migrací ryb

V rámci zmíněného prováděného monitoringu ryb byly využity i metody pokročilého sledování migrací ryb, například systém RIVER Watcher. Díky této technologii je možno pohyb ryb v režimu on-line. Příklad je možno sledovat zde, respektive zde v případě zdymadla Střekov na Labi.

Sledování předmětů ochrany v EVL ve vazbě na povolené odběry vody

Evropsky významné lokality s předměty ochrany z řad ryb a mihulovců byly podrobně monitorovány ve vazbě na povolené odběry povrchových vod z vodních toků, pro velkou citlivost těchto biotopů. Mezi základní dokumenty, které byly díky těmto projektovým aktivitám zpracovány, patří:

Informační a souhrnné výstupy projektu

Mezi souhrnné výstupy projektu patří Strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR a informační brožura projektu. Mezi zajímavé výstupy lze také zařadit metodiku vizuálního hodnocení rybích přechodů, díky čemuž je možné jednoduchým pozorováním ověřit předpoklad efektivity (funkčnosti) realizovaných staveb rybích přechodů.Cíle a náplň projektu:

Projekt vychází z aktuálního stavu migrační průchodnosti vodních toků ČR, proto jsou jeho primárními cíly:

  • Zdokumentování stavu fragmentace vodních toků s cílem navrhnout postup při odstraňování bariér,

  • rozšíření poznatků o migraci ryb včetně vyhodnocení účinnosti dosud realizovaných rybích přechodů,

  • zpřístupnění výše uvedených údajů v dostatečné míře interpretace cílovým skupinám.

Proto je projekt členěn na aktivity tak, aby jeho aplikačním výsledkem bylo zejména:

  • optimální zacílení dotačních nástrojů resortu MŽP v oblasti omezení fragmentace říčních ekosystémů,

  • konkrétní (lokalizované) návrhy opatření v rámci plánování v oblasti vod (plánovací období 2021 - 2027),

  • došlo na základě získaných dat k úpravě nebo doplnění koncepčních a metodických dokumentů včetně vytvoření Strategie migrační prostupnosti toků.

Konkrétní aktivity projektu:

A1       Vytvoření Strategie migrační prostupnosti toků

A2       Sledování migrací a populací ryb

A3       Příprava pilotních projektů

A4       Publicita projektu

Strategie migrační prostupnosti vodních toků

Cílem je vytvoření širší strategie obousměrné migrační prostupnosti vodních toků se zohledněním zájmů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích a lokalitách soustavy Natura 2000. V rámci řešení budou prověřeny zejména Národní parky (NP), Chráněné krajinné oblasti (CHKO) a Evropsky významné lokality (EVL) s ohledem na výskyt předmětů ochrany vázaných na nefragmentované prostředí u kterých je nezbytné řešení migrační prostupnost vodních toků. V mezinárodním měřítku budou řešeny páteřní toky říční sítě v ČR, jejichž význam zejména pro migrace katadromních a anadromních druhů přesahuje do mezinárodních povodí.

Podobně budou prověřeny zvláště chráněná území národní kategorie mimo území CHKO a EVL. Výstupem bude soubor vymezených úseků vodních toků s prioritním zájmem na řešení migrační prostupnosti a se soupisem migračních překážek. V případě vymezení úseků významných pro poproudovou migraci bude navíc navrženo, jaká jsou vhodná opatření k ochraně poproudně migrujících ryb.

Strategie se zaměří rovněž na významné problémy nakládání s vodami (kumulace odběrů vody, minimální průtoky apod.), které mohou představovat rovněž významný faktor fragmentace toků a na možnosti řešení tohoto problému.

Popis jednotlivých aktivit

A1) Vytvoření strategie migrační prostupnosti vodních toků

Cílem projektu je vytvoření ucelené strategie pro zájmové toky, kde bude stávající situace fragmentace vodních toků zhodnocena, vodní toky budou kategorizovány dle priorit potřebnosti řešení a bude rovněž sestaven harmonogram řešení.

Při pasportizaci budou sebrány základní informace o příčných objektech (typ, aktuální stav apod.) a bude zhodnocena míra jejich bariérového efektu. Na základě doplňkové analýzy zájmových toků bude provedena jejich kategorizace dle naléhavosti z hlediska zprostupnění.

Uvedené analýzy budou doplněny o numericko-funkční analýzy historických a současných areálů rozšíření cílových druhů ryb a mihulí, analýzy interakcí příčných překážek s ekologickým stavem a hydrologickou situací, včetně predikce migračních možností.

Bude zpracována rešerše problematiky fragmentace ve vztahu k hydrologii ve smyslu minimálních a ekologických průtoků. Problematika vlivu nakládání s vodami na fragmentaci toků bude zobecněna pro potřeby celkové strategie a bude v detailu dopracována pro vodní toky na území národních parků.

Získaná prostorová a popisná data budou soustředěny do jednotné databáze provozované v rámci Informačního systému ochrany přírody (ISOP). Databáze bude zpřístupněna prostřednictvím dálkových přístupů přes moduly definovanými dle potřeb uživatele (cílové skupiny). Výstupem bude mapové zobrazení těchto překážek a soubor atributů vázaných na jednotlivé překážky (základní informace o překážce, fotodokumentace apod.). V rámci databáze bude vytvořena také přehledná uživatelská příručka.

A2) Sledování migrací a populací ryb

Budou provedena sledovaní migrací ryb na vybraných již zrealizovaných opatřeních – rybích přechodech. Dále bude provedeno sledování obousměrné migrace dvou vlajkových druhů ryb – úhoře říčního a lososa obecného v původních areálech jejich výskytu (povodí řeky Labe). Současně s monitoringem migrujících jedinců bude provedeno sledování hydrologické dynamiky lokalit, která jako zásadní faktor ovlivňuje vlastní migrace ryb. Cílem doplnění informací o současném vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých řešení a vytvoření doporučení pro aplikaci typových řešení migrační prostupnosti v praxi. Zpracován bude také přehled výskytu předmětů ochrany (ryb a mihulí) v rámci v EVL ohrožených fragmentací.

A3) Příprava pilotních projektů

V rámci pilotních řešení budou zpracovány studie proveditelnosti pro konkrétní řešení vybraných klíčových příčných překážek na území ČR. Budou řešeny zejména VD Střekov a překážky na území NP České Švýcarsko, které představují v současnosti prioritní překážky na území ČR z hlediska migrace a umožnění tření lososa a dalších anadromních druhů.

A4) Publicita projektu

Mimo „povinnou“ publicitu projektu stanovenou podmínkami EHP fondů je zájmem zpracovatelů projektu prezentovat výsledky odborné i širší veřejnosti a získat tak zpětnou vazbu v rámci problematiky. Proběhnou konference a semináře, bude zpřístupněno on-line sledování migrací ryb na vybraném profilu apod. Zásadní aktivitou je i sdílení poznatků a porovnání zkušeností s Norským partnerem projektu, které proběhne v rámci plánovaných workshopů.


Logo partnera:

BELECO, z. s.   VÚV TGM  Norwegian Institute for Nature Research

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt