AOPK ČR >> Druhová ochrana >> ConNat

ConNat

interreg_Rakousko_Ceska_Republika_RGB                       Connecting_Nature_Logo

 

Základní informace o projektu ConNat

Délka trvání projektu: 01.10.2017 - 31.12.2020

Alokované prostředky EFRR: 1 845 408,71 €

Vedoucí partner: Nationalpark Thayatal


Společná krajina mezi dolnorakouským Mostviertelem, Waldviertelem, Weinviertelem a Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem je vlivem zástavby, komunikací a intenzivního užívání vystavena zvyšující se fragmentaci, přerušují se migrační koridory volně žijících živočichů. Dochází k izolaci důležitých chráněných území a přírodě blízkých území (jádrová území), jako jsou národní parky Thayatal a Podyjí nebo ramsarské  mokřady a rašeliniště ve Waldviertelu a v jižních Čechách, jejichž biodiverzita je v důsledku chybějící druhové výměny ohrožena. Kromě fragmentace se vyskytují v jádrových územích další ohrožení způsobená např. těžbou rašeliny, odvodněním.

Nadřazeným projektovým cílem je ve smyslu strategie EU v oblasti zelené infrastruktury zajistit velkoplošné propojení stanovišť mezi dolnorakouskými Vápencovými alpami (Kalkalpen), Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty, provázat přes hranice a na základě odsouhlasených opatření managementu udržovat. Tímto se realizují cíle ochrany soustavy Natura 2000 a zajistí biodiverzita, další ekosystémové služby krajiny a atraktivní rekreační prostředí pro obyvatelstvo.

5 přeshraničních mechanismů přispěje k zajištění propojení ekologických sítí  a koridorů volně žijících živočichů, k ochraně rašelinišť a podpoře populace kočky divoké a poskytne koncepty managementu pro lesní biotopy a flóru národních parků Thayatal a Podyjí. Vytvoření přeshraniční pracovní skupiny na realizační úrovni péče o chráněná území poprvé umožní pravidelnou výměnu informací ve společných praktických otázkách. Dále se vytvoří 2 prvky zelené infrastruktury v podobě revitalizovaných rašelinišť a místních sítí přírodě blízkých krajinných prvků . Opatření zaměřená na osvětu přiblíží zainteresovaným subjektům, regionálnímu obyvatelstvu a návštěvníkům hodnotu přírodního dědictví a zajistí jejich pochopení pro opatření.

Za tímto účelem vzniklo široké partnerství s 11 partnery (5 CZ, 6 AT), kteří mají vědecké a praktické zkušenosti v oblasti ochrany přírody, ekologie volně žijících živočichů a územního plánování a rozvoje v regionech, mikroregionech a obcích. Národní parky Thayatal a Podyjí využijí výstupy přímo ve svých plánech péče a při realizaci. ÖBF (Rakouské spolkové lesy) jsou partnerem pro praktickou realizaci. Díky přímé účasti Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a dále dolnorakouského odboru ochrany přírody se ideálním způsobem propojí jejich odborné know-how a pozdější uplatnění výstupů. Poznatky jsou příkladem pro další projektové oblasti. Projekt navazuje na zkušenosti (model biotopů CZ, projekt Alpsko-karpatský koridor), přizpůsobuje je však odlišným podmínkám. Opatření sleduje ne sektorálně, ale v rámci velkoplošného propojení přes státní hranice. Tímto přispívá ke zlepšení nadregionální zelené infrastruktury, ekosystémových služeb a k udržitelnému rozvoji regionu.

Výstupy projektu
  • Revitalizace rašelinišť: Stav zachování rašelinišť a jejich obyvatel se v projektové oblasti zlepšil
  • Lokální síť prvních kroků realizace, které vytvoří podněty pro zajištění propojení stanovišť a migračních koridorů volně žijících živočichů v projektovém území podle akčního plánu
  • Strategické plánování ochrany rašelinišť
  • Společné vymezení ekologické sítě a migračních koridorů volně žijících živočichů a přeshraniční akční plán pro zajištění propojení stanovišť a migračních koridorů volně žijících živočichů mezi Vysočinou, Jihočeským a Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem
  • Ustavení koordinačního týmu pro přeshraniční výměnu zkušeností s praktickou péčí o chráněná území a druhy
  • Koncept péče Biodiverzita lesních biotopů a Koncept ochrany druhů cévnatých rostlin a hub
  • Koncept podpory populace kočky divoké

Publikace

Výstupy ze semináře k praktické péči o extenzivní trávníky, Mikulov, 19. 1. 2019 jsou k dispozici zde:

Výstup ze semináře "Ochranářský management v rybničních oblastech: zaměřeno na vodní ptáky", 3.10.2019, Třeboň


 

Katze_Muehlkreis_Engleder_11_2015 Felis silvestris_kočka divoká_zoo Děčín Jiří Šafář PP Kramářka, foto RNDr. Jan Ševčík

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt