AOPK ČR >> Druhová ochrana >> Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců

Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců

Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (dále biotop) byl zpracován v rámci projektu: Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR (EHP-CZ02-OV-1-028-2015) a kromě AOPK ČR se něm podílely tyto organizace: CDV v.v.i., Evernia s.r.o. a VÚKOZ v.v.i.

Podklad je AOPK ČR od ledna 2020 poskytován ve formě jedné spojité polygonové gisové vrstvy (shp) jako územně analytický podklad (ÚAP) dle novelizované vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti jako jev 36B.

Odkaz ke stažení vrstvy biotopu na stránkách AOPK ČR:

Datovou vrstvu lze online prohlížet na http://webgis.nature.cz/mapomat/, kde je umístěna pod záložkou “Aplikovaná ochrana přírody” jako vrstva “Průchodnost krajiny pro velké savce”.

Tento podklad nahradil tři vrstvy: migračně významná území, dálkové migrační koridory a bariérová místa dálkových migračních koridorů, poskytované v minulosti v rámci ÚAP jako jevy 119 B, C a D.

Biotop se vztahuje na následující vybrané druhy velkých savců: vlka obecného, rysa ostrovida, medvěda hnědého a losa evropského. Všechny tyto druhy mají specifické nároky na svůj biotop a součástí jejich životní strategie jsou migrace na velké vzdálenosti, které jsou nezbytné pro jejich přežití na našem území. Biotop předmětných druhů byl vymezen v nezbytném (minimálním) rozsahu zajišťujícím jejich trvalou existenci na našem území.

Biotop byl vymezen na základě následujících podkladů:

  • Nálezová data (údaje v ND OP o výskytu a migracích vybraných ZCHD – rysa ostrovida, vlka obecného, medvěda hnědého a losa evropského z celé ČR a z okolních států)
  • Analýza migračních bariér (podrobná data o liniových dopravních stavbách, zastavěných územích a dalších bariérách) (výstup B5 projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR; Romportl, D., 2017)
  • Modely využitelnosti prostředí (výstup B9 projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR; Romportl, D., 2017)

Na základě těchto zdrojů a analýz byl vytvořen návrh vymezení biotopu, který byl následně ověřen v terénu. Kontrolována byla zejména všechna místa, kde se biotop dostává do střetu s dopravní infrastrukturou, zástavbou, těžebními areály, oplocenými lokalitami, popř. kde prochází v rozsáhlejším úseku bezlesou krajinou.

Vrstva biotopu je z důvodu potřeby diferencované ochrany vnitřně členěna na:

  1. Jádrová území – jde o oblasti, které svojí rozlohou a biotopovými charakteristikami umožňují rozmnožování minimálně jednoho z vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. Minimální rozloha jádrových území proto vychází z údajů o velikosti domovských okrsků předmětných druhů, měla by činit alespoň 300 km2 (pokud jedno jádrové území tvoří funkční celek se sousedním územím, může se jejich plocha sčítat). Součástí jádrových území nejsou zastavěná území (zastavěné území je z plochy jádrových území vyjmuto i v případech, kdy měřítko zpracování neumožňuje zastavěné území graficky vyčlenit). S ohledem na svoji rozlohu zahrnují jádrová území jak plochy přírodního charakteru, tak i zemědělsky využívanou krajinu. Proto mohou být tato území dále vnitřně členěna tak, aby bylo možné zajistit jejich diferencovanou ochranu.
  2. Migrační koridory – představují nedílnou součást biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. Propojují oblasti vhodné pro rozmnožování (jádrová území) tak, aby umožnily migrační spojení, a to v minimální míře, která ještě zajistí dlouhodobé přežití jejich populací.
  3. Kritická místa – jde o místa, která jsou součástí migračních koridorů nebo jádrových území, kde je zároveň průchodnost biotopu významně omezena, nebo kde hrozí, že k omezení průchodnosti může v blízké budoucnosti dojít. V případě jádrových území jsou kritická místa vymezena tam, kde hrozí ztráta konektivity uvnitř jádrového území. Negativní zásah do kritického místa může znamenat přerušení celého dílčího úseku migračního koridoru nebo významné omezení funkčnosti jádrového území.

Celá vrstva biotopu je vymezena nad mapou měřítka 1 : 50.000, pouze kritická místa jsou vymezena nad mapou 1 : 10.000. Biotop je tvořen jedním spojitým polygonem (z logiky vymezování zde nemohou existovat žádné izolované prvky). Zastavěná území (zastavěné plochy) nejsou součástí biotopu, i když měřítko mapy neumožňuje jejich vyčlenění.

Mapa biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. (© Vladimír Zýka)

Mapa biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. (© Vladimír Zýka)

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt