AOPK ČR >> CITES >> Vědecký orgán CITES

Vědecký orgán

Každý stát úmluvy CITES jmenuje alespoň jeden vědecký orgán. V České republice jím je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

V České republice vedle vědeckého orgánu působí i odborná skupina pro CITES, která je tvořena zaměstnanci vědeckého orgánu a externími odborníky zabývajícími se problematikou CITES.

 

Vědecký orgán CITES se vyjadřuje:

- k návrhu na zřízení záchranných center CITES (např. v Bartošovicích na Moravě, Botanická zahrada hl. m. Prahy),

- k registraci chovných a pěstebných zařízení,

- ke splnění podmínek při udělování výjimek ze zákazu obchodních činností,

- k dovozům a vývozům rostlin a živočichů chráněných zákonem CITES. 

 

Vědecký orgán a Odborná skupina dále:

- shromažďují odborné údaje o druzích živočichů a rostlin, na které se vztahuje zákon o obchodování s ohroženými druhy,

- spolupracují s vědeckými orgány členských zemí Úmluvy a s mezinárodními organizacemi v oblasti ochrany přírody,

- shromažďují, zpracovávají a vyhodnocují údaje o obchodu s živočichy a rostlinami, vypracovávají doporučení k ochraně druhů, regulaci obchodu s nimi a k zamezení nedovoleného obchodu,

- vydávají odborná stanoviska, popřípadě plní další úkoly na základě pokynů Ministerstva životního prostředí, a poskytují odbornou pomoc na žádost orgánů státní správy,

- věnují se osvětové a vzdělávací činnosti.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt