AOPK ČR >> CITES >> Jak CITES funguje?

Jak funguje CITES?

Text Úmluvy určuje zásady, kterými se musí řídit všechny smluvní strany při mezinárodním obchodu s exempláři CITES. Úmluva ukládá státům přijmout národní legislativu, která stanoví povinnosti jejich občanů a právnických osob, zakáže porušování principů CITES a vyměří přiměřené sankce za jejich porušování včetně možnosti zadržení a zabavení nelegálně dovážených a vyvážených exemplářů. Státy musí jmenovat alespoň jeden národní výkonný orgán CITES pro administrativní zajištění a národní vědecký orgán CITES s patřičnou odbornou kvalifikací a s pravomocemi prověřovat žádosti o vývoz a dovoz exemplářů a možnostmi provádět odborné sledování vlivu obchodu na přežití populací fauny a flóry v přírodě. Státy také mají zajistit, aby byly všechny zásilky exemplářů, v obchodním i neobchodním styku, kontrolovány při přechodu hranic celními orgány.

CITES vytvořila celosvětovou síť, která reguluje mezinárodní obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a to hlavně pomocí povolení a potvrzení, která musí doprovázet každou mezinárodní zásilku chráněných organismů nebo výrobků z nich. Tyto doklady, tzv. CITES permity, jsou vydávány výkonnými orgány signatářských států a jsou kontrolovány celními orgány všech zemí, které obchod uskutečňují. Doklad CITES může být vydán jen tehdy, potvrdíli vědecký orgán, že odběrem rostliny nebo živočicha z přírody nedošlo k ohrožení druhu na přežití. CITES permit je tedy osvědčením o tom, že vývoz nebo dovoz určité zásilky, která obsahuje rostliny nebo živočichy, je v pořádku z hlediska ochrany přírody. Úmluva tak s úspěchem využívá pro ochranu přírody osvědčené regulační obchodní nástroje – celní kontroly a certifikaci zboží.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt