AOPK ČR >> CITES >> Informace pro chovatele a obchodníky >> Informace pro chovatele exotů

Informace pro chovatele exotů

Co je třeba k chovu a držení exotů a k jejich komerčnímu využívání?

V České republice je mnoho chovatelů, kteří dosahují úspěchu v chovu exotických zvířat. Ovšem k chovu exotů kromě chovatelského vybavení patří v mnoha případech také dokumentace nutná dle zákona 100/2004 Sb, zákon o obchodování s ohroženými druhy (CITES) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 210/2010 Sb. k tomuto zákonu. Česká legislativa vychází z legislativy evropské a to z Nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a jeho prováděcími nařízeními.

Chov a držení exotů

Zákon 100/2004 Sb.

Registrace

Pro druhy řazené v příloze A Nařízení Komise (ES) č. 709/2010 platí v České republice povinnost registrace. Registrační list je platný pouze na území ČR a není dokladem o původu jedince. Informace o dalších druzích, na které se dále vztahuje povinnost registrace, nebo o druzích, které jsou vyřazeny z povinné registrace, jsou uvedeny v zákoně 100/2004 Sb. a vyhlášce 210/2010 Sb.

Záznamy o chovu a obchodu

Pro druhy zařazené v příloze A a B Nařízení  Komise (EU) č. 709/2010 platí v České republice povinnost vést záznamy o chovu a obchodu. Seznam druhů, na které se tato povinnost nevztahuje, a bližší informace o tom, co mají záznamy obsahovat, je ve vyhlášce 210/2010 Sb.

Komerční činnost

Nařízení  Rady (ES) č. 338/97 a zákon č. 100/2004 Sb.

Ke komerčnímu využívání (viz čl. 8, odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 338/97) všech exemplářů druhů řazených v příloze A Nařízení Komise (EU) č. 709/2010 je nutné vlastnit výjimku ze zákazu komerčních činností.

Dovoz a vývoz

K dovozu či vývozu exemplářů druhů řazených v příloze A a B Nařízení Komise (EU) č. 709/2010 je nutné dovozní a vývozní povolení (tzv. permity), které vydává výkonný orgán CITES s hlavní odpovědností, v ČR je to Ministerstvo životního prostředí. Pro druhy z přílohy C je nutné vývozní povolení země, ve které je druh zařazen do přílohy CITES III. Pro druhy z přílohy C a D je vyžadováno oznámení o dovozu, které lze vyplnit na celním úřadě a hraničním přechodu.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt