AOPK ČR >> CITES >> Informace pro chovatele a obchodníky >> Informace pro chovatele dravců

Informace pro chovatele dravců

Co je třeba k chovu a držení dravců a sov a k jejich komerčnímu využívání?

Dravci a sovy jsou v České republice poměrně často chovanými ptáky. Využívají se především k sokolnickým činnostem a při propagaci ochrany přírody. Jejich chov a případné komerční využívání upravuje zákon č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a Nařízení  Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a jeho prováděcími nařízeními. Problematiku obchodování s ohroženými druhy upravuje Česká republika zákonem č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými druhy (CITES) ve znění pozdějších předpisů. Zákony mají samostatné postavení, v případě vzájemného překryvu nevylučuje povolení podle jednoho zákona dostát povinnostem vyplývajícím ze zákona druhého.

Chov a držení dravců a sov

Zákon č. 114/1992 Sb.

K chovu druhů řazených do kategorie zvláště chráněný (kriticky ohrožený, silně ohrožený, ohrožený) uvedených ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. je nutné vlastnit výjimku ze zákazu chovu a držení dle §56. Výjimka se vztahuje na chovatele a není přenosná.

Alternativou je tzv. osvědčení o vzetí do evidence dle §54, které je možné získat pro jedince jakéhokoli druhu odchovaného v zajetí. Podmínkou je nahlášení odchovu do 30 dnů od narození jedince a jeho nezaměnitelné označení. Vydané osvědčení o vzetí do evidence nahrazuje výjimku dle §56, není vázáno na žadatele a je přenosné mezi majiteli (v případě prodeje přechází originál osvědčení se zvířetem novému majiteli, který již o další povolení dle zákona žádat nemusí).

Dle novely zákona č. 114/1992 Sb. nahrazuje výjimka ze zákazu obchodních činností (žlutý papír), pokud je vydána pro živočicha narozeného a odchovaného v zajetí, jak výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb., tak i osvědčení o vzetí do evidence.

K chovu druhů, které nejsou zvláště chráněné a vyskytují se na území EU, je nutné vlastnit odchylný postup dle §5b zákona.

Registrace

Pro druhy řazené v příloze A Nařízení Komise (EU) č. 709/2010 platí v České republice povinnost registrace. Registrační povinnost se vztahuje i na všechny křížence druhů uvedených v příloze A.

Registrační povinnost se nevztahuje na dravce a sovy z přílohy A, které jsou zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb. (u těchto druhů je RL nahrazen výjimkou ze zákazu chovu a držení dle §56 zákona) a na druhy volně žijící, které se vyskytují přirozeně v přírodě ČR (nahrazeno odchylným postupem dle §5b zákona), např. sovice sněžní.

  • Registrační list je platný pouze na území ČR a není dokladem o původu jedince.

Komerční činnost

Nařízení  Rady (ES) č. 338/97 a zákon č. 100/2004 Sb.

Ke komerčnímu využívání (viz čl. 8, odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 338/97) všech exemplářů druhů zařazených v příloze A Nařízení Komise (EU) č. 709/2010 je nutné vlastnit výjimku ze zákazu komerčních činností. Tato povinnost platí i v případě, že se jedná o křížence, pokud alespoň jeden z rodičovských druhů je v příloze A uveden nebo pokud je mezi jeho předky až do 5. generace druh z přílohy A.

Dovoz a vývoz

K dovozu či vývozu exemplářů druhů zařazených v příloze A a B Nařízení Komise (EU) č. 709/2010 je nutné dovozní a vývozní povolení (tzv. permity), které vydává výkonný orgán CITES s hlavní odpovědností, v ČR je to Ministerstvo životního prostředí. Pro druhy z přílohy C je nutné vývozní povolení země, ve které je druh zařazen do přílohy CITES III. Pro druhy z přílohy C a D je vyžadováno oznámení o dovozu, které lze vyplnit na celním úřadě a hraničním přechodu.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt