AOPK ČR >> CITES >> CITES pro veřejnost >> Suvenýry z dovolené

Suvenýry

Na co je třeba dávat pozor při nakupování v zahraničí

Mějte na paměti, že druhů chráněných úmluvou CITES je více než 33 000!
Suvenýry, ale i běžné zboží, potraviny nebo potravinové doplňky v některých zemích mohou být vyrobené z ohrožených druhů rostlin nebo živočichů. Mezi ohrožené druhy patří například:

rostliny - orchideje, kaktusy, cykasy, prašce, aloe, mahagon, aj.

zvířata - sloni, nosorožci, velryby, želvy, mnoho plazů, korály, mlži ale i bezobratlí živočichové jako například někteří motýli, pavouci atd.

Měli byste nakupovat pouze suvenýry, u kterých jste si jisti, že nepochází z ohrožených druhů. Pokud neznáte: původ a  informace o tom, zda je nutné mít dovozní nebo vývozní povolení, riskujete porušení zákona a váš exemplář může být při návratu do ČR zabaven celními orgány nebo pracovníky České inspekce životního prostředí. Samozřejmě Vám hrozí nemalá peněžitá pokuta. V některých případech byste mohli být dokonce trestně stíháni.

Pro dovoz suvenýrů je potřeba mít stejné doklady, jako je uvedeno v kapitole Informace pro dovozce a vývozce (mimounijní obchod s exempláři CITES). Odchylně se postupuje u neživých exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, viz následující odstavce.

 

Exempláře osobního nebo rodinného charakteru

Pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru (neživé exempláře, jejichž části nebo odvozeniny, které patří fyzické osobě a tvoří nebo mají tvořit součást jejího normálního osobního movitého majetku; nejsou užívány k obchodnímu zisku, prodávány, vystavovány pro komerční účely, drženy k prodeji, nabízeny k prodeji nebo přepravovány k prodeji) není potřeba mít dovozní a vývozní povolení.

  • Tato odchylka se však vztahuje pouze na exempláře, včetně  loveckých trofejí, které splňují některou z těchto podmínek:

a) jsou uloženy v osobních zavazadlech cestovatelů přijíždějících ze třetí země;

b) jsou uloženy v osobním majetku fyzické osoby, která přesouvá své obvyklé bydliště ze třetí země do Společenství;

c) jsou loveckými trofejemi, které cestovatel ulovil, a jsou dováženy později.

 

  • Odchylka pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru se nevztahuje na exempláře druhů, které jsou uvedeny v příloze A uvedeného nařízení v případě, že jsou poprvé dováženy do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství nebo osobou, která si ve Společenství zřizuje bydliště.

  • Při prvním dovozu exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, včetně loveckých trofejí, do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství, který se týká exemplářů druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení dovozního povolení celním orgánům v případě, kdy je předložen originál vývozního dokladu nebo dokladu o zpětném vývozu a jeho kopie. Celní orgány postoupí originál v souladu s článkem 45 tohoto nařízení a orazítkovanou kopii vrátí držiteli.

  • Při zpětném dovozu exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, včetně loveckých trofejí, do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství, který se týká exemplářů druhů uvedených v příloze A nebo B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení dovozního povolení celním orgánům za předpokladu, že je předložen některý z těchto dokladů:

a) celnicí potvrzená kopie pro držitele (formulář č. 2) dříve použitého povolení dovozu nebo vývozu do nebo ze Společenství;

b) kopie dokladu o vývozu nebo zpětném vývozu uvedeného v předchozím odstavci;

c) důkaz, že exempláře byly získány ve Společenství.

  • Doklady pro dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz se nevyžadují u exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, pokud se jedná o následující druhy a množství:

a) kaviár druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) do výše 125 gramů na osobu, v nádobách jednotlivě označených v souladu s čl. 66 odst. 6;

b) dešťové hole (rainsticks) druhů kaktusů (Cactaceae spp.) do počtu tří na osobu;

c) neživé zpracované exempláře druhů krokodýlů (Crocodylia spp.) do počtu čtyř na osobu (vyjma masa a loveckých trofejí);

d) ulity křídlatce velkého (Strombus gigas) do počtu tří na osobu;

e) mořští koníčci (Hippocampus spp.) do počtu čtyř neživých exemplářů na osobu;

f) lastury zévovitých (Tridacnidae spp.) do počtu tří exemplářů na osobu nepřesahující dohromady  celkovou hmotnost 3 kg, kde exemplářem může být jedna neporušená lastura, nebo dvě k sobě patřící poloviny (misky) lastury.

 

Exempláře, kterým se na dovolené raději vyhněte

Pamatujte si, že většina druhů není chráněna jen mezinárodní legislativou, ale zejména tou národní. Tu byste jako návštěvník měl znát a respektovat ji. Pokud jsou suvenýry a výrobky z druhů chráněných úmluvou CITES otevřeně prodávány, neznamená to, že je legální si je koupit a přivézt domů.

Slonovina  - Mezinárodní obchod se slonovinou je zakázán, ale řezeby ze slonoviny a šperky jsou turistům stále nabízeny k prodeji. Zejména v Africe a Asii. Existují výjimky ze zákazu, které se týkají Botswany, Namibie, Jižní Afriky a Zimbabwe. O možnostech dovozů exemplářů ze slonoviny byste se měli informovat před cestou.


Tradiční čínská medicína – léky, které mohou obsahovat části ohrožených druhů jako jsou tygři, nosorožci, medvědi a části chráněných rostlin, jejichž vyvezení z asijských zemí může být nelegální.


Krunýře mořských želv –hřebeny, šperky a obroučky slunečních brýlí z krunýřů mořských želv se stále prodávají v Karibiku a dalších tropických plážových střediscích.

Exempláře vyrobené z velkých koček – nevozte si suvenýry z velkých kočkovitých šelem (zuby, drápy a čelisti, kožešiny ani jiné části).

Shahtoosh - jedná se o šály a šátky šátky tkané ze srsti tibetských antilop čiru, které jsou pro svojí extrémně jemnou srst zabíjeny. Antilopy jsou chráněné a jejich vybíjení je illegální.

Bushmeat -  maso z volně žijících živočichů, kteří jsou loveni jako potrava. Nekupujte maso z ohrožených druhů,  můžete poškodit populace druhů ve volné přírodě. Konzumace tohoto masa navíc může představovat velké zdravotní riziko.

 

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt