AOPK ČR >> Územní ochrana >> Plánování péče

Plány péče

Plán péče o národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní přírodní památku nebo přírodní památku a ochranné pásmo těchto zvláště chráněných území nebo o chráněnou krajinnou oblast (dále jen “plán péče”) je definován v §38, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon) takto: "Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu."

Plány péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Nejsou závazné pro fyzické ani právnické osoby. Zpracování plánů péče zajišťují orgány ochrany přírody příslušné k vyhlášení zvláště chráněného území. Zpracování plánů péče o chráněné krajinné oblasti (dále CHKO) a národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP) zajišťuje tedy Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) prostřednictvím AOPK ČR. Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území nenárodních kategorií (PR a PP) na území CHKO zajišťují správy CHKO. Podrobnosti o obsahu plánů péče pro jednotlivé kategorie chráněných území uvádí vyhláška MŽP 45/2018 Sb. a dále rozpracovávají metodické pokyny MŽP zveřejněné ve Věstníku MŽP.

Postup projednání plánu péče je rovněž stanoven v §38 zákona o ochraně přírody. Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče je zveřejněno na portálu veřejné správy a na úředních deskách obcí. Orgán ochrany přírody plán péče schvaluje až po projednání a protokolárním vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů. Plány péče se schvalují zpravidla na období 10 let a jejich realizaci zajišťují příslušné orgány ochrany přírody.

Koncepčním odborným dokumentem zpracovávaným pro národní parky jsou zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma (§ 38a zákona č. 114/1992 Sb.).

 Souhrny doporučených opatření

Koncepčními dokumenty, které slouží jako odborné podklady pro plánování péče o ptačí oblasti a evropsky významné lokality, jsou souhrny doporučených opatření (SDO) zpracovávané pro jednotlivé lokality. Jejich zajištěním je ze zákona pověřeno Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které vypracováním těchto dokumentů pověřilo Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Její odborná pracoviště ve spolupráci s externími odborníky a specialisty na jednotlivé lokality SDO připravují a finální dokumenty předávají MŽP.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

OPŽP logo

Inventarizační a odborné průzkumy

Podmínkou účinné péče o zvláště chráněná území je podrobná znalost všech jejich složek a faktorů prostředí, na nichž závisí existence předmětů ochrany. K tomu slouží jako nezbytný základ inventarizační průzkum, který se provádí především se zřetelem na hlavní (nejcennější) objekty, pro něž byla územní ochrana vyhlášena.

Nejnázornější a nejsnáze definovatelnou složkou je vegetace a flora, která současně odráží i stupeň přirozenosti ekosystému a čistoty jeho prostředí, proto se přednostně v chráněných územích provádějí průzkumy botanické. Inventarizační průzkumy jsou pouze orientační. Informující o charakteru jednotlivých složek území, jejich současném stavu a případně i tendenci jejich dalšího vývoje. Významnou jsou zejména výsledky odborných a vědeckých prací všech přírodovědných disciplin i aplikovaného výzkumu, pokud se vztahuje k využívání krajiny a přírodních zdrojů. Cenné jsou také některé grantové projekty, směrované přímo do ZCHÚ.

V posledních letech se jednalo například o projekt MŽP řešený AOPK ČR - Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. Zaměřil se na vyhodnocení zásahů, jimiž se dnes simuluje dřívější extenzivní hospodářská činnost jako je kosení, pastva, rybnikářství a jiné aktivity, v minulosti podmíňující vysokou organickou rozmanitost některých polopřirozených ekosystémů.

Zprávy o inventarizačních průzkumech, výsledné zprávy všech odborných prací, studií a dílčí i závěrečné zprávy řešených výzkumných projektů jsou uloženy v rezervačních knihách Ústředního seznamu ochrany přírody.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt