AOPK ČR >> Územní ochrana >> Natura 2000 >> Ptačí oblasti

Ptačí oblasti

Ptačí oblasti (PO) jsou jedním ze dvou typů chráněných území v rámci soustavy Natura 2000. Jsou vymezovány zejména za účelem ochrany druhů ptáků, uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně volně žijících druhů ptáků 2009/147/ES („směrnice o ptácích“). V této směrnici jsou uvedeny druhy, které jsou ohrožené vyhynutím nebo citlivé vůči specifickým změnám na stanovišti, případně druhy s málo početnými populacemi, prostorově omezeným místním rozšířením nebo vyžadující zvláštní pozornost z důvodu specifického charakteru jejich stanoviště v rámci území členských států EU. Ptačí oblasti mohou být vymezeny nejenom pro druhy z přílohy I směrnice o ptácích, ale i pro všechny pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy na našem území, které se při tahu nebo při zimování shromažďují ve vysokých počtech na dané lokalitě.

Požadavky směrnice jsou včleněny do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Seznam druhů ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti na území ČR, je uveden v nařízení vlády č. 51/2005 Sb. Na rozdíl od směrnice o stanovištích, směrnice o ptácích nestanovuje kritéria výběru lokalit, nicméně musí být uplatněna odborná ornitologická kritéria (zejm. koncept Významných ptačích území).

Jednotlivé ptačí oblasti jsou v ČR vymezovány samostatně formou nařízení vlády, ve kterých jsou specifikovány činnosti, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Vhodná opatření pro udržení či zlepšení stavu předmětů ochrany jsou definována v souhrnech doporučených opatření  pro konkrétní ptačí oblasti nebo v plánech či zásadách péče o zvláště chráněná území, která jsou v překryvu s danou ptačí oblastí.

V současné době je v ČR vymezeno 41 ptačích oblastí, které zaujímají plochu 703 437 ha (necelých 9 % ČR). Jejich seznam je dostupný v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Mapa_PO


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt