AOPK ČR >> Územní ochrana >> Natura 2000

Natura 2000Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. 

Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).


Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody:

1) Směrnice 2009/147/EHS, o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“)

2) Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“)

Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti - PO (angl. Special Protection Areas – SPA) pro ochranu volně žijících ptáků. Na základě směrnice o stanovištích vyhlašují státy evropsky významné lokality – EVL (angl. Sites of Community Importace - SCI) pro evropsky významné druhy a typy přírodních stanovišť. Seznam konkrétních typů stanovišť a druhů vyskytujících se na území ČR (tzv. předmětů ochrany) je uvedne ve vyhlášce č. 166/2005 Sb. a v nařízení vlády č. 51/2005 Sb. Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území Natura 2000.

Požadavky obou směrnic jsou do české legislativy implementovány zejména prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V ČR je vymezeno 41 PO a 1 075 EVL. Soustava Natura 2000 pokrývá 14,3 % rozlohy ČR.

Více informací naleznete na www.natura2000.czNáměty, příspěvky, připomínky či dotazy zasílejte na email natura2000@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt