AOPK ČR >> Státní správa >> Vybrané správní agendy >> Povolování létání s drony

Povolování létání s drony

POUŽÍVÁNÍ „DRONŮ“ A JINÝCH LETUSCHOPNÝCH BEZPILOTNÍCH ZAŘÍZENÍ VE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH („ZCHÚ“)

Předpisy vztahující se k dané problematice:

 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví (dále v tomto textu jen „Vyhláška“)
 • Letecký předpis Pravidla létání L 2, Doplněk X – bezpilotní systémy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Je provoz „dronů“ na území ZCHÚ omezen a proč?

Ano je. Jakékoliv letuschopné bezpilotní zařízení vydává nepřirozené zvuky, které také (kromě vlastního pohybu zařízení ve vzduchu) mohou rušit volně žijící živočichy, a na jaře pak zejména hnízdící ptáky. V případě ztráty kontroly nad tímto zařízením existuje riziko vzniku požáru, který může poničit i značnou část ZCHÚ. Tato zařízení tak mohou představovat z hlediska ochrany ZCHÚ a přírody obecně značný problém. 

Na provoz tzv. dronů a dalších letuschopných bezpilotních zařízení na území ZCHÚ se proto vztahují určitá omezení, a to i u těch nejmenších a nejjednodušších zařízení, která jsou na trhu dostupná.

Jak mám postupovat, pokud chci „dron“ provozovat v ZCHÚ?

Pokud zamýšlíte na území ZCHÚ provozovat jakékoli letuschopné bezpilotní zařízení, potřebujete nejen případná povolení Úřad pro civilní letectví, ale také souhlas ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) Vyhlášky, popřípadě další nezbytné povolující akty vydávané příslušným orgánem ochrany přírody. Tím je na území chráněných krajinných oblastí (mimo CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce), národních přírodních rezervací, národních přírodních památek (mimo území národních parků a vojenských újezdů, CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR („AOPK ČR“). V případě, že v  ZCHÚ v územní působnosti AOPK ČR zamýšlíte realizaci provozu jakéhokoliv letuschopného bezpilotního zařízení, vždy konzultujte tento záměr v dostatečném předstihu s příslušným Regionálním pracovištěm AOPK ČR a postupujte dle jeho instrukcí.

Nedílnou podmínkou vydání výše uvedeného souhlasu popř. dalších povolujících aktů je podání žádosti. V ní je třeba uvést zejména následující:

 • hmotnost letuschopného bezpilotního zařízení
 • lokalita, v níž zamýšlíte toto zařízení provozovat
  • Vždy je třeba vymezit konkrétní území, v němž zamýšlíte zařízení provozovat a případně také uvést, v jakém (jakých) ZCHÚ se nachází
 • termín, ve kterém zamýšlíte toto zařízení provozovat (co nejpřesněji – příliš obecný údaj může vést k zamítnutí)
 • účel a důvody zamýšleného provozu tohoto zařízení
  • Vždy je třeba vymezit minimálně, zda se jedná o účel A) rekreační, soutěžní či sportovní, nebo B) výdělečný, experimentální a výzkumný; důrazně však doporučujeme zamýšlený provoz odůvodnit podrobněji.
  • Za výdělečné (komerční) účely je považováno, pokud smyslem letu je zajištění služby, která je následně prodána (např. nabízení formou inzerce a provádění za úplatu) nebo je smyslem pořízení propagačního či reklamního materiálu. Konkrétním účelem může být letecké snímkování ve viditelném nebo infračerveném spektru, zaměřování terénu, pořizování videozáznamu, geomagnetický průzkum, chemické rozbory ovzduší, hlídkové nebo monitorovací lety apod.

Žádost je možné podat ve formě vyplněného tiskopisu, který je k dispozici ke stažení <zde>. Vždy však doporučujeme postup nejdříve předjednat s příslušným pracovištěm AOPK ČR (viz výše).

AOPK ČR následně posoudí rizika zamýšleného letu v dané oblasti a zda může být v ZCHÚ povolen.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt